Opiskelijoiden näkemyksiä ja palautetta etäopetuksesta

Keudassa toteutettiin 8. – 22.5.2020 välisenä aikana opiskelijakysely etäopetuksen ja- ohjauksen toteutumisesta poikkeusolojen aikana. Kysely lähetettiin kaikille Keudan opiskelijoille (tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus kaikilla toimialoilla, Valma-koulutus sekä aikuisten perusopetus).  Kyselyssä oli väittämiä, joihin vastattiin asteikolla 1-5 (toteutui huonosti – toteutui kiitettävästi) sekä avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastasi yhteensä 940 opiskelijaa.

Tutkintotavoitteinen ammatillinen koulutus

Vastauksia saatiin kaikista toimipisteistä.  Kyselyn tulosten mukaan opetus- ja ohjausjärjestelyihin etäopetuksen aikana oltiin varsin tyytyväisiä. 60% opiskelijoista oli hyvin tai erityisen tyytyväisiä ammatillisten opintojen ohjaukseen ja opetukseen. Yto-opintojen ohjaukseen ja opetukseen tyytyväisiä 50%. Opiskelijat kokivat, että sekä ammatilliset että yto-opinnot olivat edenneet pääosin hyvin. 66% opiskelijoista kertoi saaneensa hyvin tai erittäin hyvin etäopetusta opettajilta. Vastuuohjaajien yhteydenpitoon oltiin erittäin tyytyväisiä. 80% ilmoitti, että vastuuohjaaja oli pitänyt yhteyttä hyvin tai erinomaisesti.

Pääosin opiskelijat olivat saaneet ohjausta 1-2 tuntia päivässä. Osa oli saanut enemmän ja osa koki, ettei ollut saanut ohjausta lainkaan tai vain satunnaisesti.  Suurin osa opiskelijoista oli opiskelleet itsenäisesti 1-2 tuntia päivässä. Melko iso osa opiskelijoista ilmoitti opiskelleensa yli 3 tuntia päivässä ja oli myös niitä, jotka eivät olleet opiskelleet itsenäisesti lainkaan tai vain satunnaisesti.

Tiedustelimme opiskelijoiden hyvinvointia poikkeusoloissa. 83% opiskelijoista koki, että heidän hyvinvointinsa oli sama tai parempi kuin ennen etäopetusjaksoa.

Aikuistenperusopetus ja Valma

Vastauksia saatiin kaikista toimipisteistä, joissa opetusta järjestetään.  Kyselyn tulosten mukaan opetus- ja ohjausjärjestelyt oli toteutettu hyvin etäopiskelun aikana.  63% opiskelijoista oli hyvin tai erityisen tyytyväisiä opintojen ohjaukseen ja opetukseen. 67% opiskelijoista koki, että oli saanut hyvin tai erittäin hyvin etäopetusta opettajilta. Vastuuohjaajien yhteydenpitoonkin oltiin tyytyväisiä. 75% ilmoitti, että vastuuohjaaja oli pitänyt yhteyttä.

96% opiskelijoista ilmoitti saaneensa yli tunnin ohjausta ja opetusta päivässä. 28% oli saanut yli 5 tuntia. Suurin osa opiskelijoista oli opiskelleet itsenäisesti 1-2 tuntia päivässä. 44% opiskelijoista ilmoitti opiskelleensa yli 1-2tuntia päivässä ja 56% yli 3 tuntia päivässä.

73% opiskelijoista koki, että heidän hyvinvointinsa oli sama tai parempi kuin ennen etäopetusjaksoa.

Sanallista palautetta

Avoimissa vastauksissa annettiin palautetta etäopetuksen onnistumisista. Moni totesi, että aluksi opiskelu etävälinen tuntui haasteelliselta, mutta lähti sitten sujumaan. Hyvänä koettiin se, että voi opiskella omaan tahtiinsa sekä ajasta ja paikasta riippumatta. Etänä on ollut myös helpompi keskittyä. Opiskelijat olivat kokeneet, että opettajat ovat olleet tavoitettavissa todella hyvin.

Opiskelijat antoivat myös parannusehdotuksia. Osa koki, että etätehtäviä oli liian paljon ja liian vaativia. Opiskelijat olisivat toivoneet enemmän etäopetusta verkon yli. Osalle opiskelu tuntui liian verkkaiselta ja kun ei päässyt kokemaan, tuntemaan, oppimaan käytännön kautta niin välillä opiskelu tuntui turhauttavalta. Päivät olivat tuntuneet raskaammilta, kun ei voinut samalla tavalla jakaa asioita ja ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Joku totesikin: Haluan takaisin kouluun.

Kysyimme myös kokemuksia toimineista etäopetus- ja ohjausvälineistä. Moni mainitsi Teams-alustan. Teams oli koettu monipuolisena ja tarpeeksi vuorovaikutteisena alustana. Sen kautta myös materiaalia oli ollut helppo jakaa. Opettajien nauhoitetut video-opetukset saivat kiitosta. Opiskelijat kannustivat meitä jatkamaan poikkeusolojen jälkeenkin etäopetusta ja kehittävän sitä.

Paljon tuli kiitosta. Yhden vastaajan kommentista suora lainaus: Haluan vain kiittää opettajia tuesta ja joustavuudesta!

Voin yhtyä samaan: Haluan kiittää opettajia hienosta työstä!

Anna Mari Leinonen
rehtori

Jaa sivu