Ammatilliselle koulutukselle kolmivuotinen kehittämisohjelma – osana ohjelmaa 80 miljoonaa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle vuodelle 2020 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta. Rahoitusta myönnettiin lisäsuoritepäätöksellä yhteensä 109 koulutuksen järjestäjälle ympäri Suomen ja Keudan osuus lisärahoituksesta oli kahdeksanneksi suurin. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä on 2 477 795 € ja se myönnetään täysimääräisesti koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.

Keudassa lisärahoitusta tullaan hyödyntämään mm. uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen kohdennetusti eri toimipisteissä, jotta jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisuus opiskella täysipäiväisesti opinnoissaan. Lisärahoituksen myötä vahvistetaan opinto-ohjauksen määrää ja kasvatetaan työpaikoille järjestettävää ohjausta.  Opetuksen ja ohjauksen resursseja kohdennetaan erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin vahvistamalla keudaattori-toimintaa.

– Keudaattori toimii tukipajana, jonka tarkoituksena on tarjota opiskelijalle tukea opintojen edistämisessä, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja opintojen hallinnassa. Keudaattorissa toimitaan moniammatillisesti yhteistyössä mm. erityisopettajien, S2- opettajien, ammatillisten opettajien ja ammattiohjaajien kesken, jotta jokaiselle opiskelijalle toteutuu yksilöllinen oma polku opinnoissaan, iloitsee rehtori Anna Mari Leinonen.

Lisärahoituksen avulla lisätään myös opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisensa näytössä tai muulla tavoin. Näitä valmiuksien vahvistamisopintoja järjestetään Keudassa erityisesti perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen mm. seuraavilla osa-alueilla: Suomi toisena kielenä, Suomi äidinkielenä, matemaattiset taidot ja tieto- ja viestintätekniset taidot, kertoo Leinonen.

Lisärahoitus mahdollistaa vuonna 2019 vastaavaan tarkoitukseen myönnetyn, jo lisätyn henkilöstön palkkaamisen jatkotyöllistymisen ja toiminnan saumattoman jatkuvuuden opiskelijoiden ammatillisuuden kasvattamiseksi ja edesauttaa opiskelijoiden tutkintoihin valmistumista, lisää Leinonen.

Jaa sivu