Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset ammatillisessa koulutuksessa keväällä 2020

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset ja haasteet tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumiseen ovat samansuuntaisia eri koulutusasteilla. Keskeisimmät haasteet liittyvät oppimisen tukeen ja ohjaukseen, etäopiskelussa vaadittaviin taitoihin sekä tietoteknisiin välineisiin, havaitaan kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa arvioinnissa, jossa selvitettiin poikkeusolojen vaikutuksia tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin oppimisen edellytyksiin koulutusjärjestelmän eri osissa. Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöstä noin 20 % arvioi henkilökohtaisessa opinto-ohjauksessa ja opiskeluhuollossa olleen paljon haasteita tai ongelmia opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen kannalta, sillä kaikkia opiskelijoita ei ole tavoitettu poikkeusolojen aikana.

Opiskelijakyselyjen tuloksista käy kuitenkin ilmi ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tyytyväisyys opintojen tukeen ja ohjaukseen poikkeusaikana. Enemmistö ammatillisen koulutuksen opiskelijoista sai oman kokemuksensa mukaan opintoihinsa riittävästi tukea ja ohjausta. Viidennes vastanneista koki, että tukea ja ohjausta ei ole ollut riittävästi tarjolla. Kolme neljästä koki kuitenkin opintojensa edistyneen poikkeusoloista huolimatta.

Kyselyyn vastasi myös koulutuskuntayhtymä Keudan opiskelijoita, joista 90 % koki, että heillä oli riittävät välineet käytössään poikkeusolojen (maaliskuu-toukokuu 2020) aikana tapahtuneeseen opiskeluun, kuten tietokone ja/tai kännykkä. Toukokuussa teetimme lisäksi erillisen kyselyn opiskelijoille, jossa kysyttiin käytettävistä oppimisympäristöistä. Teams-oppimisympäristö koettiin monipuolisena sekä tarpeeksi vuorovaikutteisena alustana. Opettajien nauhoitetut ja live- video-opetukset saivat kiitosta. Myös materiaalien jakaminen onnistui, niin tietokoneen kuin puhelimien kautta jouhevasti. Opiskelijat kannustivatkin meitä jatkamaan poikkeusolojen jälkeenkin etäopetusta ja kehittävän sitä edelleen, jota aiommekin aktiivisesti tehdä yhdessä opiskelijoidemme kanssa, kertoo rehtori Anna Mari Leinonen.  

Neljä viidestä vastaajasta arvioi opiskelutaitonsa riittäneen hyvin poikkeusolojen aikana tapahtuvaan opiskeluun ja että omat opinnot edistyivät suunnitellusti. 78 % tunsi saaneensa riittävästi tietoa poikkeusolojen vaikutuksista opiskeluunsa. Tiedotuksen määrää ja käytettäviä kanavia lisättiin poikkeustilan aikana, mm. kotisivuille perustettiin erillinen tiedotusosio jo ennen valmiuslain voimaan astumista, lisäksi sosiaalisen median kanavia hyödynnettiin aiempaa aktiivisemmin, sanoo viestintä- ja markkinointipäällikkö Hanna Nyrönen. Opetus- ja ohjaushenkilöstömme kontaktoi opiskelijoitamme aktiivisesti eri kanavien kautta, lisää rehtori Anna Mari Leinonen.

74 % oli saanut riittävästi tukea ja ohjausta opintoihinsa henkilökohtaisen opetuksen ja/tai opinto-ohjauksen muodossa. Motivaation arvioitiin pysyneen hyvänä, 66 % vastaajien mielestä, joskin 68 % arvioi henkisen kuormittavuuden kasvaneen normaalioloihin verrattuna. Ohjaustoimintaa on kehitetty ja vahvistettu Keudassa opetus- ja ohjaustehtävissä toimivien osalta, ja se osaaminen tuli nyt kevään aikana erityisesti hyötykäyttöön, ja opiskelijoille tarjottiin henkilökohtaista tukea aiempaa enemmän, iloitsee Leinonen.

Opiskelijoiden näkemyksiä ja palautetta Keudan etäopetuksesta -kysely

Karvi julkaisi 18.6.20 arvioinnin ensimmäisiä tuloksia

Lisätietoja: Hanna Nyrönen, viestintäpäällikkö 040-521 8428, hanna.nyronen@keuda.fi

Jaa sivu