Kolumni Keudasta: Strategia tahdittaa Keudan myynti- ja asiakkuustyötä

Strategia antaa toimivan perustan sekä arjen työtä tukevat raamit organisaation eri toiminnoille, jos se on helposti ymmärrettävä ja sisäistettävä. Vuoden 2020 alussa uudistunut strategiamme on tahdittanut vahvasti omaa työtäni Keudan myynti- ja asiakkuustyön kehittämisen parissa. Koen Keudan strategian sisältämien arvojen – välitämme, arvostamme, uudistumme – antavan hyvän perustan työelämän kanssa rakennettavalle yhteistyölle. Se, että haluamme olla tehokkaita ja taloudellisia, toimia vastuullisesti ja kestävästi, olla saavutettava ja paikallinen sekä toimia digitaalisesti vaikuttavasti saa arvostusta työelämän kohtaamisissa.

Ammatillisessa koulutuksessa myyntityö ja asiakkuudenhallinta ovat termeinä ja tekemisenä vieraampia kuin monella muulla alalla. Myös meillä Keudassa myynti mielletään herkästi vain tietylle suppealle ammattiryhmälle kuuluvaksi asiaksi ja ei ehkä kovin keskeiseksi ja kriittiseksi toiminnaksi. Työelämässä oppimisen merkityksen ja määrän kasvaessa myös työelämän suuntaan tehtävän myynti- ja asiakkuustyön merkitystä on hyvä tarkastella uudessa valossa. Samalla nousee esille myös tähän liittyvien käsitteiden selkeyttämisen tarve.

Keudassa me olemme määritelleet myynnin uusien asiakassuhteiden luomiseksi sekä luotujen asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Asiakassuhteen elinkaaren aikana asiakkaalla on useita kosketuspisteitä, joissa hän kohtaa erilaisia työtehtäviä tekeviä keudalaisia. Kaikki kohtaamiset vaikuttavat siihen syntyykö asiakassuhde ylipäätänsä ja synnyttyään kauanko se kestää. Me Keudassa haluamme arkipäiväistää myynti termiä ja nähdä myynnin joltain osin osana jokaisen keudalaisen työtä. Omalla asiantuntemuksellaan sekä laadukkaasti suorittamallaan työllään jokainen keudalainen linkittyy asiakkaan arvontuotantoketjuun.

Se, että jokainen keudalainen on tietyssä mielessä osa myyntiprosessia, ei poista tarvetta strategiasta kumpuavalle systemaattiselle asiakkuudenhallinnalle sekä keskitetylle myynti- ja asiakkuustyön kehittämiselle. Päinvastoin myynti- ja asiakkuustyön johtaminen matriisimaisesti yli Keudan kampusrajojen vaatii sekä prosessien ja toimintatapojen luomista ja jatkohiomista että kokonaisuuden vahvaa koordinointia. Tästä näkökulmasta olemme myös uudistaneet organisaatiotamme ja perustaneet vuoden alussa uuden myynti- ja asiakkuuksienhallintapalvelut tiimin Keudaan.

Uskon, että saavutamme strategiamme mukaisen ketterän työelämäkumppanuuden, mikäli jokainen keudalainen toteuttaa omaa työtään huomioiden kolme kriittistä onnistumisen elementtiä. Ensinnäkin on tärkeä tehdä omaa työtään asiakaslähtöisellä palveluasenteella. Asiakaslähtöisyys syntyy vahvasta tahtotilasta asettua asiakkaan kulloiseen tilanteeseen ja saada asiakas kokemaan tulleensa kuulluksi juuri sen hetkisen palvelutarpeen osalta. Toiseksi on tärkeä kyetä ammatilliseen yhteistyöhön. Eli pitää olla halu, tahto sekä kyky olla muiden keudalaisten kanssa proaktiivinen ja tasavertainen toimija asiakkaan arvontuotantoketjussa. Asiakkaalle tuotettava lisäarvo on se kiintotähti, jota kohti yhdessä suunnataan. Kolmanneksi on hyvä omata tilannesidonnaiset vuorovaikutustaidot eli olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Vuorovaikutus sen moninaisuudessaan on kaiken a ja o, kun lähdemme miettimään, miten saamme synnytettyä ja myöhemmin ylläpidettyä asiakassuhteita.


 

O1A7568 Talikainen Kirsi 201
Kirjoittaja Kirsi Talikainen työskentelee Keudassa myynti- ja asiakkuuksienhallintopalvelut tiimin vetäjänä. Kirsi tiiminsä kanssa haluaa olla yhdessä muiden keudalaisten kanssa sekä luomassa että kehittämässä työelämäasiakkaiden palveluja ja niihin liittyviä prosesseja. ”Työelämäasiakkaiden koko elinkaaren hoitaminen sekä työelämälle suunnattu viestintä ovat meille sydämen asia.”

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 650 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Uutiskirje 122020 laatupalkinto2

Jaa sivu