Laajennettu oppivelvollisuus – Mitä huoltajien on hyvä tietää

Keuda

Opiskelu

Poikkeustiedote

Yhteisöllinen

Laajennettu oppivelvollisuus – Mitä huoltajien on hyvä tietää

Elokuun ensimmäisenä päivänä, 2021 astui voimaan uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020). Tuolloin Keudassa aloitti 850 oppivelvollisuuden piirissä olevaa opiskelijaa. Lain tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.   Tähän nuoret oppivelvolliset opiskelijat tarvitsevat aikuisten tukea. Siksi laki velvoittaa sekä meitä koulutuksenjärjestäjiä, että teitä huoltajia, valvomaan ja seuraamaan oppivelvollisten opiskelijoiden opintojen edistymistä.

Huoltajien ja oppilaitoksen vastuut

Tähän asti huoltajien lakisääteinen velvoite lastensa koulunkäynnistä huolehtimiseen on päättynyt peruskoulun päättötodistukseen. Uudistuksen myötä oppivelvollisuus päättyy vasta, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai suorittaa sitä ennen toisen asteen tutkinnon. Huoltajan vastuu nuoren opiskelijan oppivelvollisuuden täyttymisestä on suuri.

Oppivelvollisuutensa laiminlyövä nuori opiskelija ei saa rangaistusta, mutta huoltaja voidaan tuomita jopa sakkorangaistukseen, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, laiminlyö velvollisuutensa huolehtia nuoren oppivelvollisuuden suorittamisesta (OVL 22 §). Laki velvoittaa, että oppivelvollisen nuoren opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollinen opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §).

Huoltajat eivät jää valvontavastuunsa kanssa yksin. Oppilaitoksen ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen aloittaa opintonsa toisella asteella ja päättyy, kun opiskeluoikeus (tutkinto suoritettu) tai oppivelvollisuusikä (18 vuotta) päättyy. Oppilaitoksen velvollisuus on seurata opintojen edistymistä ja ilmoittaa välittömästi huoltajille, jos oppivelvollinen opiskelija ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Oppivelvollisen opiskelijan mahdollisten tukitoimien riittävyyttä seurataan ja tarkastellaan aktiivisesti koko opiskeluajan. Tarvittaessa oppivelvollinen opiskelija ohjataan hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kuntoutuspalvelut).

Opintojen keskeyttäminen ei jatkossa ole enää mahdollista kuin harvoissa, oppivelvollisuuslakiin kirjatuissa poikkeustilanteissa. Oppilaitoksella säilyy vastuu oppivelvollisesta opiskelijasta, kunnes hän on aloittanut ja/tai siirtynyt uuteen oppilaitokseen opiskelemaan tai viimeisenä toimena, hänestä on tehty ilmoitus asuinkunnalle. Oppivelvollinen opiskelija voi opiskeluaikana asua oppilaitoksen asuntolassa ja viikonloppuisin kotipaikkakunnallaan. Opiskeluaikana ohjaus- ja valvontavastuu on aina koulutuksen järjestäjällä. Ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy asuinkunnalle vasta sitten, kun oppivelvollinen keskeyttää opintonsa. Oppivelvollisen opiskelijan asuinkunnan tehtävä on varmistaa, ettei kukaan jää tyhjän päälle.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Jokaiselle opiskelijalle tehdään heti opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opiskelija laatii sen yhdessä vastuuopettajansa kanssa.  HOKS-keskustelussa tunnistetaan opiskelijan aikaisempi osaaminen, selvitetään mitä tutkinnossa tarvittavaa osaamista puuttuu ja suunnitellaan miten ja millaisissa oppimisympäristöissä puuttuva osaaminen hankitaan. Keskustellaan myös mahdollisesta erityisen tuen tarpeesta. HOKS sisältää suunnitelman siitä, milloin ja miten osaaminen osoitetaan näytöissä. HOKSia päivitetään opintojen aikana muuttuneiden tarpeiden perusteella. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua sen tekemiseen. HOKS-kirjataan Studentaan, käytössä olevaan opintohallintojärjestelmään. Huoltajat pääsevät kirjautumaan Studentaan: https://keuda-plus.solenovo.fi/student/app/parent/login

Opintojen maksuttomuus

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä, opiskelijalla on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisille maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, työvälineet, -asut ja -aineet. Lisäksi vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa).

Keudassa oppivelvolliset saavat käyttöönsä kannettavan tietokoneen sekä opiskelussa tarvittavat oppimateriaalit, työkalut, työasut ja työvälineet.

Keudaattori

Keudaattori tarkoittaa Keudan opiskelijoille tarjoamaa kokonaisvaltaista tukea. Keudaattori toimii jokaisessa toimipisteessä.  Keudaattorissa voi hankkia puuttuvaa osaamista tai saada tukea opintojen suorittamiseen yksilöllisesti. Työpaikalla annettava ohjaus on osa Keudaattori -toimintaa. Keudaattorissa voi opiskella myös opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA).

Huoltajien ja Keudan välinen yhteistyö

Yhteistyön merkitys korostuu oppivelvollisten osalta merkittävästi. Käytämme sähköistä viestintää paljon eli huoltajan sähköpostiosoite on tärkeää olla oikein. Siihen tulee heräte Studentasta. Opiskelijoilla on edu.keuda.fi sähköposti. Koronatilanteen vuoksi olemme joutuneet siirtämään syksyn 2021 kotiväenillat verkkototeutuksiksi. Tilanteen helpottaessa tulemme järjestämään mahdollisuuksia tutustua oppimisympäristöihimme.

Arvojemme mukaisesti välitämme ja arvostamme. Olemme sekä nuoren että kotiväen tukena erilaissa tilanteissa. Vastuuopettaja on tärkein yhteyshenkilönne. Vastuuopettajan yhteystiedot löytyvät Studentasta.

Lisäksi Keudasta löytyy monenlaisia ammattilaisia, joiden palvelut ovat tukenanne.

”Motivaatio on sitä, että unelmien ylle vedetään työhaalarit.”

–        Parker Robinson

Pidetään yhteyttä!

Anna Mari Leinonen

Rehtori

annamari.leinonen(at)keuda.fi

puh. 040 174 4523

Keuda

Opiskelu

Poikkeustiedote

Yhteisöllinen

Jaa sivu