< Takaisin tutkintoihin

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöala
Tutkinnon nimi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Hakulomake avoinna ympäri vuoden, tarkemmat koulutusten aloitusajankohdat löydät alta.

Hakemukseen

Sinustako ammattilainen?

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja

toimii erilaisissa luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä pääasiassa matkailu-, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen alalla. Hänellä on hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä ja taidot luonnossa liikkumiseen. Hän on perehtynyt kotiseutunsa luontoon ja sitä kestävällä tavalla hyödyntävään kulttuuriin ja perinteeseen. Hän osaa käyttää ammattimaisesti tarvitsemiaan työkaluja ja – välineitä ohjelmapalveluiden ja erilaisten luonnossa toteutettavien toimintojen järjestelyissä. Hän tuo luontevasti esille omaa osaamistaan ja kertoo ja esittää elävästi tarinoita luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän toimii työryhmän jäsenenä isojenkin asiakasryhmien kanssa toimittaessa, auttaen heitä kokemaan uusia elämyksiä suomalaisessa luonnossa. Luonto-ohjaaja osaa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia asiakkaita ja tulee toimeen vieraalla kielellä. Hän on palvelutilanteessa asiakaslähtöinen asettaen kuitenkin turvallisuuden etusijalle.

Hän ymmärtää roolinsa työnantajansa edustajana palvelutilanteissa, tuntee työelämän pelisäännöt; oikeutensa ja velvollisuutensa. Hän tuntee yritystoimintaa niin, että pystyy toimimaan yritteliäästi, kustannustietoisesti ja yhteistyökykyisesti. Hänellä on kokonaiskuva alansa markkinoinnista, palveluketjusta ja sen eri toimijoiden rooleista asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä. Valintojensa mukaisesti hän voi erikoistua esimerkiksi erilaisten ohjelma- virkistys- ja ulkoilupalveluiden järjestämiseen, erityisryhmien ohjaamiseen, vaelluksen ohjaamiseen, ulkoilureittien rakentamiseen ja hoitoon, luonnonsuojelualueiden kunnostukseen ja hoitoon ja luontoselvitysten laadintaan.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto- ja ympäristöneuvoja

opastaa ja ohjaa kansalaisia vastuulliseen kuluttamiseen. Hän luo toimintavalmiuksia ihmisen hyvinvoinnin, kulutuskäyttäytymisen ja ympäristönsuojelun väliseen yhteistyöhön. Luonto- ja ympäristöneuvoja toimii kansalaisten luonto- ja ympäristötietouden lisääjänä. Neuvoja tuntee ympäristöongelmien taustat ja ongelmien syntymisen syyt ja hyödyntää työssään näitä taustatietoja. Hän arvioi erilaisten toimintojen ympäristövaikutuksia ja – riskejä sekä ohjaa laatimaan kestävän kehityksen toimintaohjelmia. Neuvoja toimii ohjelmien laatimisessa yhteistyössä yrityksien, järjestöjen, oppilaitoksien ja julkisen sektorin kanssa. Tässä työssä häneltä edellytetään organisointitaitoja ja kykyä nähdä kokonaisuuksia. Tietojen keruu ohjelmien päivittämistä varten vaatii neuvojalta sosiaalisia taitoja, neuvottelutaitoja ja taitoja tehdä johtopäätöksiä. Työskentely ohjaustilanteeseen sopivien eläinten kanssa on luonto- ja ympäristöneuvojan erityistaitoja.

Luonto- ja ympäristöneuvojan työ edellyttää ryhmädynamiikan hyvää tuntemusta ja taitoa organisoida toimintaa eri tilanteissa. Tässä tehtävässä toimimisen edellytyksenä on omien luonto- ja ympäristökokemusten tunnistaminen, ymmärtäminen ja käyttäminen erilaisissa tilanteissa ja erilaisten henkilöryhmien kanssa. Neuvojan taitoihin ja tehtäviin kuuluu, miten ympäristössä opitaan, mitä opitaan ja miten ympäristön puolesta toimitaan. Hän ohjaa, neuvoo, suunnittelee ohjelmia ja toteuttaa niitä. Hän huolehtii asiakkaista vastuullisesti yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Näin hän luo pohjan erilaisten kulttuurien ja eri ikäkausien tarpeiden kohtaamiseen psyko-sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja teknis-taloudellisesti kestävällä tavalla. Luonto- ja ympäristöneuvojan toimintakenttä on niin julkisella sektorilla kuin järjestöjen valistus- ja ohjaustoiminnassa. Hän työskentelee kunnissa (mm. nuorisotoimi ja vanhustyö), järjestöissä, oppilaitoksissa, yhdistyksissä, luontokouluissa sekä erilaisissa hoitolaitoksissa ja yrityksissä.

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja

työskentelee rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hänellä on tarvittavat perustaidot määrittää erilaisten ympäristöjen tilaa. Hän tunnistaa ja kunnostaa erilaisia ympäristökohteita sekä valitsee niiden hoitomenetelmiä. Hän tekee erilaisia selvityksiä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja yleensä ympäristön tilasta. Tässä työssään hän käyttää ympäristönäytteidenottoon tarkoitettuja laitteita ja välineitä. Hän lajittelee erilaisia jätteitä ja tekee jätehuollon eri työtehtäviä. Hän osaa kierrättää ja toimia kierrätyksen erilaisissa työtehtävissä. Hän osaa hoitaa juomaveden käsittelyprosessin perustoimenpiteitä sekä huoltaa haja-asutusalueiden vesijärjestelmiä. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa suunnitteluun ja seurantaan, viestintään ja toimintansa kannattavuuden arviointiin.

Hakeminen

Yhteishaku

Tutkinto ei ole mukana yhteishaussa 2018

Jatkuva haku

Jatkuva haku toimii Opintopolun Yhteishaun rinnalla hakuväylänä Keudan koulutuksiin. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun päättävät nuoret, sekä lukion päättötodistuksella YO-linjoille hakevat hakijat. Kaikki muut hakeutuvat jatkuvan haun kautta tältä sivulta löytyvällä hakulomakkeella. Myös Yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille voi hakea Jatkuvassa haussa. 

Luonto-ohjaajan ja luonto-ja ympäristöneuvojan haku käynnissä kevääseen 2018.

Kaikki hakijat haastatellaan.

Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan hakuun.

Tutkinnon suorittaminen

Päivä-monimuoto ja päiväkoulutus

Monimuotokoulutus sisältää lähi- ja etäpäiviä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Mahdollisuus suorittaa näytöt suoraan ilman valmistavaa koulutusta.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun kielikokeeseen.

Kustannukset

Opetus ja ruokailu ovat perustutkintoa suorittavalle maksuttomia. Opiskelija maksaa itse opiskelumateriaalin ja opintokäynnit.

Koulutuspaikat

Mäntsälä, Saaren kartano

Lisätietoja 

Koulutuksen kesto noin 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja
Ohjaus- ja opiskelijahuoltopalvelut

Jukka Maja

050 414 5678

Kouluttaja
Luonto- ja ympäristöala

Vesa Kuitunen

040 174 4431

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia koulutuksia