ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.11.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Päätoteuttaja Turun kaupungin sivistystoimiala / Turun ammatti-instituutti. Osatoteuttajina mukana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Perho Liiketalousopisto Oy, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Turun aikuiskoulutussäätiö, Varalan säätiö

ViSu on laaja verkostohanke, jonka toimenpiteet jakautuvat kahteen kehittämisteemaan; virtuaalisten oppimisympäristöjen ja niiden sisältöjen (jatko)kehittämiseen sekä simuloitujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Mahdollisimman todenmukaisilla ja pedagogisesti toimivilla oppimisympäristöillä tuetaan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja parannetaan heidän valmiuksiaan toimia työpaikalla sekä opintojen aikana että niiden jälkeen. Hankkeessa luodaan malleja avoimiin sähköisiin oppimisympäristöihin, joihin ammatillisten oppilaitosten opettajat voivat luoda aineistoja vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin oppimistavoitteisiin ja paikallisen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Verkostoyhteistyön ansiosta hanke levittää uuden teknologian käyttöä paitsi oppilaitosten välillä myös näiden sisällä uusille aloille. Hankkeessa kehitetään myös uusia pedagogisia malleja virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeessa hyödynnetään virtuaalisen (Virtual Reality, VR) ja lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Näiden avulla voidaan luoda aitoja työelämän tilanteita muistuttavia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen uudella tavalla. Hankkeessa kokeillaan paitsi matalan kynnyksen AR-ympäristöjä joihin opettajat voivat tehdä omia sisältöjään, myös pitkälle meneviä ja käytettävälle laitteistolle korkeita vaatimuksia asettavia virtuaalimaailman 3D-simulaatioita. Kummassakin lähestymistavassa uuden teknologian pedagogista käyttöä ja sen mahdollistamia uusia opetuksellisia ratkaisuja (jatko)kehitetään ja viedään uusille koulutusaloille, joilla niiden käyttö on toistaiseksi ollut vähäistä.

Lisätietoja

Virtala Heikki

Toimialapäällikkö

+358 504 150 781

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55