Reformilähettiläät

Tavoitteet

Tukea ammatillisen koulutuksen reformin jalkautumista oppilaitosten käytännön toimintaan reformilähettilästoiminnan avulla

 

Toimenpiteet

1. Valitaan ja koulutetaan reformilähettiläät

2. Avataan somekanavat, kartoitetaan tapahtumat ja verkostot

3. Reformilähettiläät toimivat ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön vertaistukena ja sparraajana, tiedottavat, neuvovat ja ohjaavat reformin käytännön toimeenpanoon liittyen sekä osallistuvat tapahtumiin ja toimivat somekanavissa

 

Odotetut tulokset

Reformitietous on vahvistunut

 

Lue lisää Reformilähettiläät-hankkeesta

Jymy

Tavoitteet

1. Valmentavan lähiesimiestukeminen

2. Kehitetään toimintaprosesseja tukemaan reformin mukaista toimintaa

 

Toimenpiteet

1. Varmistetaan tiimivastaavien ja tiimiesimiesten osaaminen järjestämällä koulutuksia sekä vertaisryhmämentorointia

2. Päivitetään yksi prosessi LEAN-näkökulmasta asiantuntijan johdolla työpajassa

3. Monistetaan työpaja tulosalueille ja käydään läpi prosessit

4. Järjestetään LEAN-valmennusohjelma

 

Odotetut tulokset

1. Tiimivastaavat ja tiimiesimiehet toimivat Keudan hyvän esimiestyön kriteereiden mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden toteutumiseksi

2. Uudistuneet toimintatavat sekä tehokas ja tuloksellinen johtaminen ja toiminta

Prikka

Tavoite

1. Opintotarjonnan rakentaminen niin, että se mahdollistaa opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnittelun ja käytännön toteuttamisen

2. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun ja HOKSin laadinnan prosessien toimivuuden varmistaminen

3. Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaavat tukea opiskelijaa opintojen henkilökohtaistamisessa ja uraohjauksessa

 

Toimenpiteet

1. Laaditaan opintotarjonnan osaamisperusteiset kuvaukset tutkinnon osittain toteutussuunnitelmiin ja suorituspolkujen esimerkit erilaisiin vaihtoehtoisiin yksilöllisiin polkuihin

2. Rakennetaan opintotarjonta StudentaPlus-järjestelmään niin, että henkilökohtaistamisessa opettajat ja opiskelija saavat rakennettua koko koulutuksen osalta tutkinnon osittain opiskelijan oppimispolun

3. Kehitetään erilaisia vaihtoehtoisia suorituspolkuja koko tutkintoja suorittaville sekä tutkinnon osia suorittaville opiskelijoille

4. Mallinnetaan ohjauksen ja tuen prosessit yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen tukemiseksi

5. Laaditaan ohjauksen ja tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännöllinen ohjeistus

6. Järjestetään opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia opintojen henkilökohtaistamisesta ja uraohjauksesta

 

Odotetut tulokset

1. Osaamisperusteisesti rakennettua opintotarjontaa hyödynnetään yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa

2. Henkilökohtaistamisprosessi on selkeä ja toimiva. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on käytössään ohjausprosessin tueksi käytännölliset ohjeet. Opintohallintojärjestelmä vastaa henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun tarpeisiin.

3. Opetus- ja ohjaushenkilöstö hallitsee henkilökohtaistamisen prosessin, osaa suunnitella tarpeelliset ohjaus- ja tukitoimet, hyödyntää opintotarjontaa osaamisen hankkimisen suunnittelussa

Työkykypassi

Tavoitteet

1. Päivittää Ammattiosaajan työkykypassi uudistuvaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä sekä tutkintojärjestelmää vastaavaksi

2. Kehittää työkykypassia työ- ja toimintakyvyn opetuksen ja ohjauksen välineenä, jonka avulla voidaan huomioida lisääntyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelijoiden kasvava erityisen tuen tarve ja monikulttuurisuuden haasteet

 

Toimenpiteet

1. Työpaikkaohjaajien koulutuskäytäntöjen ja -materiaalien kartoitus

2. Pilottityöpaikoista sopiminen ja opettajaosallistujien kartoitus

3. Opettaja ja työpaikkaohjaajien tapaamiset sekä työpaikkaohjauksen mobiilisovelluksen pilotointi

4. Työelämäluotsauksen koulutukset työpaikoilla

5. Pilotoinnin laajentaminen ja mallin kehittäminen

 

Odotetut tulokset

1. Nuorten opiskelijoiden tukimalli (työelämäluotsaus), jota opettajat ja työpaikan edustajat voivat hyödyntää nuoren ohjaamisessa työelämään

2. Työkykypassin uudistettu versio 3.0 mobiilisovelluksena tukemaan työkyvyn ylläpitoa sekä yhteisten tutkinnon osien osaamisen hankkimista

Parasta digitukea

Tavoitteet

Luoda ja määrittää kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset)

 

Toimenpiteet

1. Luodaan yhteentoimivuusmallit huomioiden kansalliset palvelut ja kokonaisarkkitehtuurityö

2. Kartoitetaan Parasta Palvelua -hankkeessa ja OPH:n kokonaisarkkitehtuurityössä syntyneet toimintamallit

3. Otetaan tulokset käyttöön paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti www-sivujen, webinaarien, seminaarien, tapahtumie ja Parasta palvelua, Parasta osaamista ja Parasta digiohjausta -hankkeiden kanssa

 

Odotetut tulokset

1. Kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset

2. Yhtenäinen käsitys yhteentoimivuuden kuvausten määrittelystä

3. Varmistettu kansallisten yhteentoimivuuden kuvausten yhteensopivuus kokonaisarkkitehtuurityön ja eri koulutuksen järjestäjien käytössä olevien tietojärjestelmien kanssa

Parasta Palvelua etelä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat (työnantajat ja opiskelijat) saavat yhdenmukaisen, kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisen oppisopimus- ja koulutussopimustoiminta-/palveluprosessin.

 

Toimenpiteet

1. Prosessin yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla

2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen

3. Tiedotus ja viestintä hyväksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle

4. Osallistumisen ja osallistamisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla. Reformista tiedottaminen

 

Odotetut tulokset

1. Työelämän ja opiskelijoiden kanssa palvelumuotoilulla kehitetyt prosessit

2. Henkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen monimuotoistaminen

3. Yhtenäiset toimintatavat työpaikalla järjestettävän koulutukseen oman organisaation sisällä sekä yhteistyöverkoston kanssa

Fokus

Tavoitteet

1. Tunnistaa opiskelijan työllistymiseen liittyviä erityisen tuen tarpeita ja kehittää työllistymismahdollisuuksien sekä työ – ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä

2. Luoda erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen ja uraohjauksen toimintamalli, joka sisältää toiminnan opiskelun aikana, nivelvaiheessa ja opiskelun jälkeen

3. Kehittää paljon tukea tarvitseville opiskelijoille työllistymiseen (työ- tai virkasuhteeseen) johtavia polkuja suoraan tai työtoiminnasta yhteistyössä erilaisten työllistymistä tukevien tahojen kanssa

4. Kehittää toimintamalli niiden opiskelijoiden tunnistamiseen, jota tarvitsevat työllistymistä edistävien toimien sijaan tai ohella osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa

5. Kehittää yhdessä yritysten ja muiden palveluntuottajien kanssa osatyökykyisten opiskelijoiden työllistämistä edistävä malli, joka huomioi myös ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset

 

Toimenpiteet

1. Pilottiopiskelijoiden ohjaaminen kohti työelämää

2. Palvelukuvausten laatiminen ja alueellisen yhteistyömallin kehittäminen

3. Yhteistyö asiantuntijatahojen kanssa hankkeen toteuttamisessa

4. Tulosten levittäminen alueellisesti koko Uudenmaan maakuntaa sekä valtakunnallisesti

 

Odotetut tulokset

Keski-Uudellemaalle on kehitetty työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevien/osatyökykyisten opiskelijoiden ohjauksen ja palveluiden toimintamalli,joka tukisi opiskelijan yöllistymis- tai sijoittumispolku keskeytymätöntä jatkumista opinnoista töihin.

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Toimenpiteet

Hanketta toteuttaa 12 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut. Osatoteuttajana Keuda yhdessä Hyrian kanssa mallintavat yrittäjyyspolkua ammatillisesta ammattikorkeaan Haaga-Helian kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Odotetut tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy:

1. Valtakunnalliset suositukset siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Suositusten seurauksena opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen.

2. Selkeä rakennekuvaus opintopolusta, joka koostuu toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta ja amk-tutkinnosta.

3. Siirtymävaiheen väyläopintojen ohjausprosessin kuvaus.

4. Suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle sekä ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle.

5. Yhteinen visuaalinen ilme ja nimi ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen.

Tavoitteena on, että väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus kehittyvät toteuttajaorganisaatioissa hankkeen aikana laadittavien suositusten mukaisiksi.

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen opiskelijat, ammattikorkeakoulun opiskelijat, opettajat, opinto-ohjaajat ja muu opetushenkilöstö.

YES Lukiot työelämään

Tavoitteet

YES – Lukiot työelämään -hankkeella lisätään lukioiden työelämälähtöisyyttä, edistetään lukioiden ja nuorten työelämäyhteyksiä sekä vahvistetaan nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystietoutta. Tämän lisäksi synnytetään lukioihin yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja uudenlaista johtamiskulttuuria ja opettajuutta. Hankkeen avulla lukiokoulutus linkittyy tiiviimmin osaksi kunnan ja alueen elinkeinopolitiikkaa, joka tukee ammattitaitoisen työvoiman saamista ja uuden yrittäjyyden syntymistä.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet jaotellaan seuraaviin osa-alueisiin:

1. Lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyystiedon vahvistuminen ja oppiminen työelämän kanssa

2. Lukioiden yrittäjämäisen toimintakulttuurin kehittäminen

3. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan vahvistaminen ja sisältöjen tuottaminen

4. Opettajien työelämäyhteyksien kehittäminen

5. Yrittäjämäisten oppimisympäristöjen kehittäminen

Toimenpiteet

Hankkeessa luodaan työelämä- ja yrittäjyystietoutta tukevia kursseja ja malleja lukiokoulutuksen työelämä- ja yrittäjyysjaksojen toteuttamiseen. Lisäksi mahdollistetaan opettajien työelämäosaamisen kehittäminen työelämäyhteistyön eri malleilla ja esimerkiksi tiimiopettajuuden avulla. Yrittäjämäistä toimintakulttuuria kehitetään muun muassa koulutusten avulla.

Odotetut tulokset

Hankkeessa on kehitetty toimintamalleja, joiden avulla lukiolaisten ja lukioiden työelämäyhteydet lisääntyvät ja lukioiden toimintakulttuuri kehittyy yrittäjämäisemmiksi, vuoropuhelu ja yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa kasvaa. Hankelukioissa on luotu johdonmukainen, vaikuttava ja tuloksellinen tapa toteuttaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja nämä toimintamallit on linkitetty osaksi lukioiden toimintakulttuuria. Lukion opetussuunnitelmat sisältävät yrittäjyyttä ja työelämää tukevia kokonaisuuksia. Toimintamallit ja toimintakulttuuriesimerkit on dokumentoitu niin, että ne voidaan sisällyttää maakuntien yrittäjyyskasvatusstrategioihin lukiokoulutuksen toimenpiteinä ja jakaa hyvinä käytänteinä muille Suomen lukioille.

Kohderyhmä

Lukiolaiset sekä lukioiden opetushenkilöstö ja oppilaitosjohto.

Noheva

Tavoitteet

1. Kehittää vankilassa olevien ja vapautuvien vankien sopeutumista arkielämään parantamalla luku- ja numerotaitojen osaamista

2. Lisätä kouluttajien osaamista luku- ja numerotaitojen ongelmien tunnistamisessa ja tukemisessa

3. Kehitetään joustava ja käytännöllinen malli, jonka auttaa oppilaitoksia huomioimaan aikuisopiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita luku- ja numerotaidon alueella

Toimenpiteet

1. Luku- ja numerotaidon tunnistamisen menetelmien kehittäminen tunnistamisen työkaluiksi. Tässä tulevat kyseeseen erilaisten testien ja kartoitusten kokoaminen, suunnittelu ja käyttöönottaminen.

2. Oppimista tukevien ohjausmallien ja materiaalien tuottaminen on avainasemassa kohderyhmän opintojen edistämisessä. Materiaalin tulee soveltua myös verkko-opinnoissa käytettäväksi. Opiskelijoita tuetaan erityisesti rakennusalan ja kiinteistöhuollon tutkintomateriaalien ja työpaikoilla tarvittavien ohjeistuksien ymmärtämisessä ja soveltamisessa.

3. Yksilöllisen opintopolkujen suunnitteleminen vapautuville vangeille. Tämä suunnitelma sisältää toimenpiteet ja menetelmät luku- ja numerotaidon parantamiseksi osana tutkinnon suorittamiseen johtavaa koulutusta.

4. Hankkeessa laaditaan ja kuvataan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi malli, jota oppilaitoksissa voidaan käyttöön joustavasti ja soveltaen. Mallin suunnittelu edellyttää kokemuksia edellä esitetyistä toimenpiteistä.

Odotetut tulokset

1. Tunnistamisen työkaluja ja menetelmiä

2. Oppimateriaalia (sisältäen myös digitaalista materiaali)

3. Malli yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi

Lisätietoa

Taikoja-koordinaatiohankkeen Facebook-sivuille

Hankkeen tuotokset Noheva www-sivuilla

liput ja logot2