Virtuaalimetsä

Virtuaalimetsä-hankkeen tavoitteena on luoda AR- ja/tai VR-tekniikoita hyödyntäviä oppimisympäristöjä metsänhoidon opiskeluun ja aitojen työtehtävien harjoitteluun. Oppimisympäristöjä voi tulevaisuudessa käyttää myös asiakastilanteissa (esimerkiksi mobiililaitteella) visualisointiin, miltä maisema näyttäisi harvennuksen jälkeen. Oppimisympäristöjä voidaan käyttää laajasti osaamisen hankkimiseen metsäalan opinnoissa ajasta ja paikasta riippumatta. Erilaisten skenaarioiden avulla pystytään harjoittelemaan mahdollisimman aidossa tilanteessa eri metsänkäsittelyvaihtoehtoja (esim. alaharvennus/yläharvennus). Oppimisympäristöjä on mahdollista muuttaa ja laajentaa ohjelmaa käytettäessä. AR- ja VR-ympäristöt syventävät opettajien pedagogista osaamista ja madaltavat kynnystä uusien teknologioiden käyttöön metsäalalla. Oppimisympäristöt tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista sekä soveltuvat myös etäopetukseen ja erilaisiin hybridimalleihin.

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen (KUUMA-kuntien TE)

Hankkeen päätarkoituksena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen. Tavoitteet jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin:

1. Alueellisen yhteistyön kehittäminen

Kehitetään ohjausyhteistyötä Keudan, sen omistajakuntien ja TE-hallinnon välillä. Otetaan käyttöön vakiintunut palveluohjauksen toimintatapa koulutuksen järjestäjän ja kuntien työllisyyden hoidon välille.

2. Palveluohjaukseen liittyvän yhteistyön tiivistäminen ja mallintaminen.

Selkeytetään eri tahojen rooleja ja vastuita. Tehdään yhteistyötä ja kohdennetaan resurssit yhteisen asiakkaan parhaaksi.

3. Pitkäaikaistyöttömien rekrytoinnin, henkilökohtaisen kontaktoinnin sekä hakevan toiminnan kehittäminen.

Kehitetään hakevaa toimintaa niin, että se tukee palveluohjausta. Pyritään saavuttamaan hankkeen kohderyhmä ja saamaan se koulutuksen piiriin hyödyntämällä henkilökohtaisia osaamistarvekartoituksia sekä yksilöllisiä ohjaus- ja tukitoimia.

4. Henkilökohtaistamisen toimintamallien kehittäminen, alavalinnan osuvuuden parantaminen sekä osaamisen tunnistamisen ja opiskelumotivaatiota kasvattavan toiminnan tukeminen.

Kehitetään yksilölliseen etenemiseen mallinnettu toimintatapa, dialoginen osaamistarvekartoitus ja kehittymissuunnitelma, jolla vahvistetaan perustaitoja ja tuetaan osaamisen kehittymistä sekä työllistymistä. Pyritään siihen, että kohderyhmä saa tarvittavaa osaamista ja vahvistaa mahdollisuuksiaan työllistyä. Pyritään parantamaan heidän asiakaskokemustaan palveluohjauksesta.

Syyskuun 2021 uutiskirje

Toukokuun 2021 uutiskirje

Tammikuun 2021 uutiskirje

Projektin startti

Kesätyömessut 2021

Thinglink – koulutuksenjärjestäjien yhteinen palvelusivusto

Kuntakokeilu-Kaupanalan-koulutuspolku-tyottomille-1-9-2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Jatkuva oppiminen

Hankkeessa luodaan moniammatillinen palveluiden verkosto, jolla vastataan alueellisiin työllisyyden ja osaamisen tarpeisiin. Hankkeessa tuetaan eri hallinnonalojen ylittävien toimintamuotojen kehittämistä.

Hankeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita. Tuloksena syntyy alueellinen palveluverkosto, jolla edistetään työnhakija-asiakkaiden nopeaa työllistymistä. Verkostoyhteistyössä kehitetään työllistäviä koulutuspalveluja ja parannetaan olemassa olevia toimintamalleja. Palvelujen tuottajien verkosto on laaja ja kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa sujuvoitetaan. Toisaalta monien alojen yritykset tarvitsevat osaavia tekijöitä, mihin hanketoiminnalla haetaan ratkaisuja. Vantaan ja Keravan kaupungin muodostaman kuntakokeilun asiakaskunta on laaja ja erityispiirteenä on merkittävän suuri maahanmuuttajien määrä sekä ilman perusasteen tutkintoa olevien työttömien työnhakijoiden osuus.

Hankkeen tavoitteet konkreettisesti:

1. Alueellisen palveluverkoston ja toimintamallin rakentaminen 

Kuvataan ja tunnistetaan alueellinen palveluverkosto / ekosysteemi, nykyiset toimijat sekä palvelut.

2. Palveluprosessien yhteensovittaminen 

Tunnistetaan alueen ammatillisten oppilaitoksien ja muiden toimijoiden välisen kumppanuus- ja palveluverkoston kehittämistarpeet. Kehitetään verkostoyhteistyöstä ja kohdennetaan resurssit tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden parhaaksi.

3. Toteutetaan alueellinen ohjaus- ja neuvontapalvelu, toimintamalli ja prosessi  

Luodaan asiakkaan alkukartoitusmalli, jonka avulla tunnistetaan asiakkaiden osaaminen ja toteutetaan palveluohjaus. Ammatillisen koulutuksen toteutusmuotoja ja palveluprosesseja kehitetään vastaamaan entistä paremmin niin asiakkaan kuin työnantajan tarpeita. Koulutus voi olla koko tutkintoon tai tutkinnon osaan tai muu työllistymisen kannalta merkittävä osaamiskokonaisuus. Tehostetaan opiskelijarekrytointia ja kehitetään palveluja, joiden tavoitteena on edistää opiskelumotivaation syntymistä.

4. Kehitetään ammatillisen koulutuksen toteutusmalleja /työvalmennusmalleja 

Kehittämistyö tapahtuu yhdessä työelämän kanssa. Toteutusmallit muokataan asiakkaan osaamisen ja työnantajan tarpeiden mukaan. Pääpaino on työvoimapula-aloilla. Asiakkaita voidaan ohjata myös suoraan työelämään, jolloin koulutusmuotona on oppisopimus. Ohjaamot, etsivä nuorisotyö ja työpajat ovat merkittävässä roolissa palveluverkostoja rakennettaessa.  Työpajatoiminnan osaamisen tunnistaminen systematisoidaan osaksi ammatillista 2. asteen koulutusta.

Syyskuun 2021 uutiskirje

Toukokuun 2021 uutiskirje

Tammikuun 2021 uutiskirje

Projektin startti

Kesätyömessut 2021

Thinglink – koulutuksenjärjestäjien yhteinen palvelusivusto

Kuntakokeilu-Kaupanalan-koulutuspolku-tyottomille-1-9-2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Yhdessä parasta!

Koordinaatioon liittyvät tavoitteet

Hanketoiminnan eteneminen

 1. Tilannekuvan kartoittaminen sähköisellä kyselyllä
 2. Vertaisoppimisympäristön rakentaminen, vertaisoppimisen verkostojen käynnistäminen sekä vertaisvalmentajien valinta ja valmennus, osaamisen kehittäminen vertaisoppimisen avulla
 3. Yhdenmukaisten prosessien kehittäminen vertaisoppimisella

Osahankkeeseen liittyvät toimenpiteet

 1. Opinto- ja uraohjauksen toimintamalli
 2. Erityisen tuen ja palvelutarpeen toimintamalli
 3. HOKS ja osaamispassi -sparraus
 4. Opettajien perehdytys, oppisopimuspajat ja oppisopimustuki
 5. Työelämässä oppimisen yhteistyön toimijoiden rooli
 6. Henkilöstön perehdyttäminen toimintamalliin

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Etelä –kehittämishanke

Kehittämishankkeen tavoitteet

Hanke toteutetaan tiiviinä osana koulutuksen järjestäjien kokonaisjohtamisen kehittämistä. Tavoitteena on muuttaa johtamiskulttuuria ja vahvistaa johtamiskyvykkyyttä uuden ammatillisen koulutuksen toimeenpanon edistämiseksi ja reformin tavoitteiden toteutumiseksi. Johtamiskyvykkyyden vahvistamisella tavoitellaan toiminnan ja sen tuottaman tiedon laatuun, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvien kyvykkyyksien parantamista. Hankkeessa myös tunnistetaan organisaatioissa tarvittavia muita kyvykkyyksiä ja mahdollistetaan niiden kehittäminen. Lopputulemana johtamisen muutos näkyy toimintakulttuurin muutoksena ja käytännön johtamisena ylimmän johdon tasolla, toimialojen johdon ja esimiestyön tasolla sekä tiimien johtamisessa ja työskentelyssä.

Hankkeessa määritellään oppimisen ekosysteemin kokonaisuus ja ekosysteemi-ajattelun merkitys uuden ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Hanke toteutetaan verkostomaisena yhteiskehittämisenä.

Hankkeessa rakennetaan pedagogiikkaa tukevia käytänteitä, mm. tiimejä ja verkostoja sekä tutkitaan hyvän esimiestyön periaatteita ja toimintaa laadukkaassa johtamisessa.

Johtamisen kehittämistä tarkastellaan neljän teeman kautta:

 1. Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista
 2. Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen
 3. Opiskelijakumppanuuksien johtaminen
 4. Tiedolla johtaminen

Toimenpiteitä ja menetelmiä ovat mm.

 • Muutostarpeen yhteinen määrittely ja ymmärrys
 • Valmentavan johtamisen periaatteiden käyttöön ottaminen
 • Teemallisten työpajojen järjestäminen johtamisen uudistamiseksi
 • Vertaisoppiminen, benchlearning ja sparraukset menetelminä
 • Tutkimuksellisen näkökulman yhdistäminen muutostoimintaan

Tuloksena sekä organisaation rakenteet että johtamisen arkinen toiminta uudistuvat.

Transit – Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) yhteishanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä ja työllistymistä sekä edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään. Hanketta koordinoivan Keudan ohella muita osatoteuttajia ovat Rise, Hyria, Live ja Spesia.

Transit – hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla tuetaan ja sujuvoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden opiskelua rangaistuksen aikana sekä opintojen jatkumista ja työllistymistä siviiliin siirtymisen jälkeen. Hankkeessa tunnistetaan erityisesti toisen asteen koulutussiirtymien kriittiset pisteet ja työstetään niitä viiden päätavoitteen kautta, jotka ovat:

 • Rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymien sujuvoittaminen ja työllistymisen edistäminen yritysyhteistyöllä
 • Risen henkilöstön ja vankien digitaitojen kohentaminen
 • Osaamo-toimintamallin luominen asiakasohjauksen työkaluksi
 • Risen henkilöstön, vankilaopettajien ja muiden sidosryhmien pedagoginen valmentaminen
 • Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden opiskelu- ja työelämäsiirtymien kehittäminen

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankilaopetusta järjestävien ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat vangit, yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaat ja KELA:n, TYP:n, TE-toimiston sekä työelämäkumppaneiden henkilöstöt.

Hankkeen aikana luodaan työnantajaverkosto, joka tekee yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa tukien rikosseuraamusasiakkaiden työllistymistä opiskelu- ja vapautumisvaiheessa.

Hankkeen kehittämistyön tuotokset pilotoidaan Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella, minkä jälkeen niitä levitetään valtakunnallisesti.

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi