Ohjaan.fi – Tukea ja työvälineitä työelämässä oppimisen ohjaukseen

Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus, jonka tavoitteena on työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen.

Ohjaan.fi kumppanuusverkoston toimenpiteitä ovat:

 • www-sivuston ylläpito ja kehittäminen
 • toiminnan koordinointi
 • sivuston sisältöjen ja visuaalisen ilmeen päivittäminen
 • tietovarannon turvaaminen
 • käyttökokemuksen selvittäminen
 • käännöstyö
 • osaamismerkin luominen
 • markkinointi

Keudan toimenpiteet:

 • monimuotoisten ja vaikuttavien työpaikkaohjaajavalmennusten kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa
 • valmentajaresurssin lisääminen
 • valtakunnallisen mentoripankkiverkoston toiminnan edistäminen
 • yrittäjien mentoreiden rekrytoiminen työelämäyhteistyötilaisuuksien avulla

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

ViSu on laaja verkostohanke, jonka toimenpiteet jakautuvat kahteen kehittämisteemaan; virtuaalisten oppimisympäristöjen ja niiden sisältöjen (jatko)kehittämiseen sekä simuloitujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Mahdollisimman todenmukaisilla ja pedagogisesti toimivilla oppimisympäristöillä tuetaan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä ja parannetaan heidän valmiuksiaan toimia työpaikalla sekä opintojen aikana että niiden jälkeen. Hankkeessa luodaan malleja avoimiin sähköisiin oppimisympäristöihin, joihin ammatillisten oppilaitosten opettajat voivat luoda aineistoja vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin oppimistavoitteisiin ja paikallisen elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Verkostoyhteistyön ansiosta hanke levittää uuden teknologian käyttöä paitsi oppilaitosten välillä myös näiden sisällä uusille aloille. Hankkeessa kehitetään myös uusia pedagogisia malleja virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeessa hyödynnetään virtuaalisen (Virtual Reality, VR) ja lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Näiden avulla voidaan luoda aitoja työelämän tilanteita muistuttavia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen uudella tavalla. Hankkeessa kokeillaan paitsi matalan kynnyksen AR-ympäristöjä joihin opettajat voivat tehdä omia sisältöjään, myös pitkälle meneviä ja käytettävälle laitteistolle korkeita vaatimuksia asettavia virtuaalimaailman 3D-simulaatioita. Kummassakin lähestymistavassa uuden teknologian pedagogista käyttöä ja sen mahdollistamia uusia opetuksellisia ratkaisuja (jatko)kehitetään ja viedään uusille koulutusaloille, joilla niiden käyttö on toistaiseksi ollut vähäistä.

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Työllistä mut!

Työllistä mut- hanke on Järvenpään opiston koordinoima hanke, jossa opintoseteliavusteisesti etsitään työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia sekä urapolkuja haastavassa työllistymistilanteessa oleville TE-keskusten asiakkaille Tuusulan, Keravan ja Järvenpään alueilla. Hankkeen kohderyhmälle tarjotaan urapolkuja mm. hoiva-alan avustaviin tehtäviin perehtymällä (Seurakuntaopisto syksy 2021) tai metallialan perusteita opiskelemalla (Keuda syksy 2021). Suunnitteilla ja tarjolla on myös yksittäisiä korttikoulutuksia (Keuda kevät 2021).

Keudan, Seurakuntaopiston ja Järvenpään Opiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Tuusulan ja Keravan opistot.  Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena on ollut myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttaminen ohjattuna (0-120 tuntia), mutta koronatilanteesta johtuen sen tilalla on järjestetty ammattikurssi kahdelle eri ryhmälle kevään 2021 aikana. Ammattikurssit ovat toteuttaneet Keudan ammattiohjaajat.

Hankkeen aikana Järvenpään Opisto kehittää omaohjaaja -toimintamallia, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea henkilöitä löytämään ja kiinnittymään itseään kiinnostavalle ja työllistävälle alalle uraohjauksen avulla. Lisäksi omaohjaaja tukee ja auttaa henkilöitä arjen ongelmatilanteissa ja työelämätaitojen omaksumisessa. Koulutukset on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä opistojen opetushenkilöstön sekä Keudan ja Seurakuntaopiston opetus- ja ohjaushenkilöstöjen kanssa.

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Vertaansa vailla – Verkostot johtamisen tukena

Tavoitteet

 1. Pedagogisen johtamisen jatkuva parantaminen
 2. Pedagoginen ohjelma kehittämistoimien tukena
 3. Pedagoginen laadunarviointi

Toimenpiteet

 1. Kehitetään opiskelija- ja työelämäasiakkaisiin liittyvien ennakointitietojen systemaattista kokoamista ja hyödyntämistä pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Osallistutaan Laatustrategian toteuttaminen hankeverkostojen työskentelyyn ja hyödynnetään siinä tuotettuja materiaaleja (mm. ennakoinnin työkalupakki).
 2. Laaditaan pedagoginen ohjelma tukemaan Oikeus osata -kehittämistoimia. Kuvataan ydintehtävittäin tarvittavat kehittämisen painopistealueet, tukipalvelut ja kehittämistoimet.
 3. Luodaan pedagogisen toiminnan johtamisen tueksi auditointimalli. Suunnitellaan ja toteutetaan pedagogiset katselmukset ydinprosessien toteutumisesta ja tarvittavista kehittämistoimista.

Tulokset

 1. Pedagogisen johtamisen ja ennakoinnin toimintatapa
 2. Pedagoginen ohjelma ja kehittämistoimien systemaattinen seurantatapa
 3. Pedagogisen toiminnan johtamisen auditointimalli ja pedagogiset katselmukset

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen – OLO

Hankkeen kehittämistyö rakentuu kolmen ohjauksen vaiheen ja kehittämisteeman ympärille

 • Kehittämistiimi I: Ennen opintoja
 • Kehittämistiimi II: Opintojen aikana
 • Kehittämistiimi III: Opintojen jälkeen

Tavoitteet

 1. Ohjauksen laadun kehittäminen toisen asteen nivelvaiheessa (hakeutuminen)
 2. Opinto-ohjauksen ja uraohjauksen sulauttaminen yhdeksi kokonaisuudeksi opiskelijan HOKSissa ja opintopolulla koko opiskelupolun aikana eri oppimisympäristöissä
 3. Ohjauksen laadun kehittäminen lukioiden ja korkea-asteiden kanssa yhteistyössä

Toimenpiteet

 1. Yhteistyössä perusopetuksen ja toisen asteen kanssa tehdään ohjaussuunnitelma, joka huomioi oppivelvollisuusiän nousun, eri vaihtoehdot aloittaa opinnot ja uraohjauksen. Lisäksi huomioidaan erityisen tuen tiedonsiirron sujuvuus.
 2. Laaditaan ohjauksen toimintamalli sekä toimipistekohtaiset suunnitelmat jatko-opintojen ja työllistymisen edistämisestä (työnhakupajat, työtorit yms.)
 3. Yhteistyössä lukioiden ja korkea-asteen kanssa tehdään malli, joka huomioi yksilöllisen urasuunnitelman

Tulokset

 1. Ohjaussuunnitelma perusasteelta toiselle asteelle oppivelvollisuusikäisille
 2. Ohjaus- ja työllistymissuunnitelma sekä toimintamalli, toimintasuunnitelma ja vuosikello
 3. Ohjaus- ja yhteistyömalli lukio-opintojen ja korkea-asteen opintojen suorittamiseksi ammatillisten opintojen rinnalla

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

YES Goes to lukioOsallistu ja voi hyvin – OVH

Tavoitteet

 1. Opiskelijakuntatoiminnan aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja vaikuttavan toiminnan edistäminen
 2. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien systemaattisen toimintamallin luominen
 3. Tuutoritoiminnan kehittäminen ja valmennuksen käynnistäminen

Toimenpiteet

 1. Luodaan toimintamalli opiskelijakuntatoimintaan ja opinnollistetaan opiskelijakuntatoiminta osaksi opiskelupolkua (HOKSia). Tehdään toimintamalliin prosessikuvaus ja vuosikello sekä muotoillaan opiskelijatoiminnan ohjaajan tehtävänkuva. Yhteensovitetaan opiskelijakuntatoimintaa ja tuutoritoimintaa. ’
 2. Kehitetään opiskelijapalautteen keräämistä ja tulosten hyödyntämistä yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa.
 3. Tiedotetaan osallisuuden mahdollisuuksista sisäisillä ja ulkoisilla sivuilla sekä opiskelijoiden orientaatiossa sekä digitaalisissa ympäristöissä. Kehittämistyötä ja viestintää tehdään yhdessä opiskelijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.
 4. Tehdään tuutoritoimintamalli, prosessikuvaus ja vuosikello sekä tuutoreiden valmennusmalli. Luodaan tehtävänkuvat eri tuutoreille ja opinnollistetaan tuutoritoiminta osaksi opiskelupolkua (HOKSia) ja toteutetaan tuutorivalmennus

Tulokset

 1. Opiskelijakuntatoiminnan ohjaukseen on laadittu toimintamalli, prosessikuvaus ja vuosikello. Opiskelijatoiminnan ohjaajalle on laadittu tehtävänkuva. Opiskelijakunta toimii niiden mukaisesti.
 2. Opiskelijoilla on aitoja ja toimivia vaikuttamismahdollisuuksia, jotka ovat aktiivisessa käytössä. Tiedottamisessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä.
 3. Tuutoritoimintaan on laadittu valmennusmalli ja tuutoritoiminta on vakiintunut. Valmennusta toteutetaan myös digitaalisissa ympäristöissä. Vertaistuutoreille on laadittu roolit:
 • Liikuntatuutori
 • Markkinointituutori
 • KV-tuutori
 • Yhteisötuutori

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi