Keuda on vastuullinen työnantaja 

Keuda on vastuullinen työnantaja

Keuda on mukana Oikotie Työpaikat Vastuullinen työnantaja -kampanjassa. Olemme vastuullisena työnantajana sitoutuneet luomaan parempaa työelämää vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin kehittämällä seuraavia periaatteita:

Syrjimättömyys

Keudassa kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Havaittuihin poikkeuksiin puututaan matalalla kynnyksellä.  Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai muun henkilöön liittyvän tai lain vastaisen syyn perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Arviointia tehdään suoriutumisen perusteella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, arvostukseen ja luottamukseen.

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Yhteisöllinen toiminta ja henkilöstön työhyvinvointi ovat Keudan toiminnan tukijalkoja. Keuda haluaa varmistaa henkilöstölleen turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Työnantajan ja työntekijän vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja terveysriskit. Työntekijöiden yksityiselämän ja työn yhteensovittamista tuetaan parhaalla mahdollisella tavoilla, mm. monipuolisin ja joustavin työvälinein ja -menetelmin sekä mahdollisuuksina opinto- ja/tai vuorotteluvapaisiin. Sitoudumme työntekijöittemme hyvinvoinnin, sekä työterveyden ja jaksamisen edistämiseen mm. tukemalla henkilöstön omaehtoista liikkumista epassi-toiminnalla.  Avoimen ja keskustelevan työkulttuurin myötä henkilöstölle mahdollistetaan hyvät edellytykset toimia asiantuntijoina tehtävissään. Panostukset oman osaamiseen vahvistamiseen, tiimityöskentelyn kehittämiseen sekä johtamiseen ovat Keudassa osaamisen kehittämisen keskiössä.

Esihenkilötyöhön panostaminen

Hyvä esihenkilö kuuntelee ja on läsnä. Vastuullisen työnantajan yhtenä keskeisenä elementtinä on ihmislähtöinen ja kuunteleva esihenkilötyö, joka Keudassa tarkoittaa valmentavaa, osallistuvaa sekä osallistavaa toimintatapaa. Johdamme esihenkilötyötä tavoitteellisesti viestimällä päämäärän, mutta emme määrittämällä sinne johtavaa polkua. Hyväksymme epäonnistumiset, sillä niiden kautta opimme ja kehitymme parhaiten. Laadullisen esihenkilötyön varmentamiseksi tuemme esihenkilöitä johdonmukaisella valmennuksella. Varmistamme, että henkilöstömme saa työstään palautetta ja että myös henkilöstöllämme on mahdollisuus antaa palautetta säännöllisesti tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa.

Työn merkitys ja työssä kehittyminen

Henkilöstön on tärkeää Keudassa kokea, että omalla työpanoksella ja työn sisällöllä on merkitystä. Hyödynnämme tavoite- ja kehityskeskusteluja osaamisen vahvistamiseen, työnkuvien ja urapolkujen kehittämiseen. Pyrimme johtamaan toimintaa työntekijän kehittymisen, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen kautta tunnistamalla henkilöitä motivoivia tekijöitä. Haluamme, että jokaisella on hyvä tulla töihin. Tavoitteenamme on, että henkilöstön työn merkitys näkyy yhteisissä arvoissamme; Asioita tehdään yhdessä, toisiamme arvostaen ja toimintaa uudistaen, toimien eettisesti, vastuullisesti ja kestävästi.

Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

Keudassa toimimme lakien, alamme työehtosopimusten (TES) ja muiden asetusten mukaisesti. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Varmistamme, että palkka maksetaan aikataulun mukaisesti ja oikein. Oikeudenmukaisella palkitsemisella ja tehtävien vaatimusarvioinnin mukaisella järjestelmällä tuemme työntekijöidemme työmotivaatiota.

Hyvä hakijakokemus

Keudan arvot voivat toimia vain, kun työntekijämme kokevat ne omikseen. Tämä tarkoittaa hakijan palvelemista parhaalla mahdollisella tavalla, jokainen hakija on meille tärkeä. Arvostamme kaikkia hakijoitamme ja pidämme heidät prosessin aikana keskiössä. Laadimme työpaikkailmoituksen selkeäksi ja informatiiviseksi, jotta hakija pystyy sen perusteella arvioimaan sekä yritystä että omaa onnistumistaan työssä. Varmistamme, että hakijallemme jää miellyttävä kokemus koko rekrytointiprosessin ajalta. Teemme hakemisen helpoksi, pidämme hakijat ajan tasalla prosessin etenemisestä– myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan. Pyydämme avointa palautetta kehittyäksemme rekrytoinnissa tulevaisuudessakin.

Oikotie