Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - luonto-ohjaaja, luonto- ja ympäristöneuvoja, ympäristönhoitaja

Luonnontieteet

Luonto- ja ympäristöalan osaajia kaivataan koko ajan enenevissä määrin!

Luonto-ohjaajan työ

Luonto-ohjaaja toimii erilaisissa luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä pääasiassa matkailu-, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen alalla. Hänellä on hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä ja taidot luonnossa liikkumiseen. Hän on perehtynyt kotiseutunsa luontoon ja sitä kestävällä tavalla hyödyntävään kulttuuriin ja perinteeseen. Hän osaa käyttää ammattimaisesti tarvitsemiaan työkaluja ja – välineitä ohjelmapalveluiden ja erilaisten luonnossa toteutettavien toimintojen järjestelyissä. Hän tuo luontevasti esille omaa osaamistaan ja kertoo ja esittää elävästi tarinoita luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän toimii työryhmän jäsenenä isojenkin asiakasryhmien kanssa toimittaessa, auttaen heitä kokemaan uusia elämyksiä suomalaisessa luonnossa. Luonto-ohjaaja osaa kohdata erilaisista kulttuureista tulevia asiakkaita ja tulee toimeen vieraalla kielellä. Hän on palvelutilanteessa asiakaslähtöinen asettaen kuitenkin turvallisuuden etusijalle.

Hän ymmärtää roolinsa työnantajansa edustajana palvelutilanteissa, tuntee työelämän pelisäännöt; oikeutensa ja velvollisuutensa. Hän tuntee yritystoimintaa niin, että pystyy toimimaan yritteliäästi, kustannustietoisesti ja yhteistyökykyisesti. Hänellä on kokonaiskuva alansa markkinoinnista, palveluketjusta ja sen eri toimijoiden rooleista asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä. Valintojensa mukaisesti hän voi erikoistua esimerkiksi erilaisten ohjelma- virkistys- ja ulkoilupalveluiden järjestämiseen, erityisryhmien ohjaamiseen, vaelluksen ohjaamiseen, ulkoilureittien rakentamiseen ja hoitoon, luonnonsuojelualueiden kunnostukseen ja hoitoon ja luontoselvitysten laadintaan.

Luonto- ja ympäristöneuvojan työ

Luonto- ja ympäristöneuvoja opastaa ja ohjaa kansalaisia vastuulliseen kuluttamiseen. Hän luo toimintavalmiuksia ihmisen hyvinvoinnin, kulutuskäyttäytymisen ja ympäristönsuojelun väliseen yhteistyöhön. Luonto- ja ympäristöneuvoja toimii kansalaisten luonto- ja ympäristötietouden lisääjänä. Neuvoja tuntee ympäristöongelmien taustat ja ongelmien syntymisen syyt ja hyödyntää työssään näitä taustatietoja. Hän arvioi erilaisten toimintojen ympäristövaikutuksia ja – riskejä sekä ohjaa laatimaan kestävän kehityksen toimintaohjelmia. Neuvoja toimii ohjelmien laatimisessa yhteistyössä yrityksien, järjestöjen, oppilaitoksien ja julkisen sektorin kanssa. Tässä työssä häneltä edellytetään organisointitaitoja ja kykyä nähdä kokonaisuuksia. Tietojen keruu ohjelmien päivittämistä varten vaatii neuvojalta sosiaalisia taitoja, neuvottelutaitoja ja taitoja tehdä johtopäätöksiä. Työskentely ohjaustilanteeseen sopivien eläinten kanssa on luonto- ja ympäristöneuvojan erityistaitoja.

Luonto- ja ympäristöneuvojan työ edellyttää ryhmädynamiikan hyvää tuntemusta ja taitoa organisoida toimintaa eri tilanteissa. Tässä tehtävässä toimimisen edellytyksenä on omien luonto- ja ympäristökokemusten tunnistaminen, ymmärtäminen ja käyttäminen erilaisissa tilanteissa ja erilaisten henkilöryhmien kanssa. Neuvojan taitoihin ja tehtäviin kuuluu, miten ympäristössä opitaan, mitä opitaan ja miten ympäristön puolesta toimitaan. Hän ohjaa, neuvoo, suunnittelee ohjelmia ja toteuttaa niitä. Hän huolehtii asiakkaista vastuullisesti yhdessä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Näin hän luo pohjan erilaisten kulttuurien ja eri ikäkausien tarpeiden kohtaamiseen psykososiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja teknis-taloudellisesti kestävällä tavalla. Luonto- ja ympäristöneuvojan toimintakenttä on niin julkisella sektorilla kuin järjestöjen valistus- ja ohjaustoiminnassa. Hän työskentelee kunnissa (mm. nuorisotoimi ja vanhustyö), järjestöissä, oppilaitoksissa, yhdistyksissä, luontokouluissa sekä erilaisissa hoitolaitoksissa ja yrityksissä.

Ympäristönhoitajan työ

Ympäristönhoitaja työskentelee rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hänellä on tarvittavat perustaidot määrittää erilaisten ympäristöjen tilaa. Hän tunnistaa ja kunnostaa erilaisia ympäristökohteita sekä valitsee niiden hoitomenetelmiä. Hän tekee erilaisia selvityksiä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja yleensä ympäristön tilasta. Tässä työssään hän käyttää ympäristönäytteidenottoon tarkoitettuja laitteita ja välineitä. Hän lajittelee erilaisia jätteitä ja tekee jätehuollon eri työtehtäviä. Hän osaa kierrättää ja toimia kierrätyksen erilaisissa työtehtävissä. Hän osaa hoitaa juomaveden käsittelyprosessin perustoimenpiteitä sekä huoltaa haja-asutusalueiden vesijärjestelmiä. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa suunnitteluun ja seurantaan, viestintään ja toimintansa kannattavuuden arviointiin.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Kutsumme kaikki hakijat haastattelu- ja ohjauspäivään sähköpostitse. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Yhteishaku

Tämä koulutus ei ole haettavissa yhteishaussa.

Tutustumispäivät

Mäntsälä, Saaren kartano: ilmoittautumiset jukka.maja@keuda.fi

Koulutusinfo+tutustuminen

22.10.2019 klo 13-16
12.11.2019 klo 13-16
10.12.2019 klo 8.15-11.30
14.1.2020 klo 13-16
11.2.2020 klo 8.15-11.30

Muut Keudan avoimet ovet ja yleiset koulutusinfot löydät täältä.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa joko päivä-monimuotokoulutuksena tai päiväkoulutuksena.

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin kuvan alla olevan linkin kautta (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Koulutuksen kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Monimuotokoulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja päiväsaikaan tapahtuvaa lähiopetusta oppilaitoksessa.

Kielitaitovaatimus

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun edellytysten varmistamiseen (kielitaitovaatimus B1.1).

Edellytykset opiskelulle

Monimuotokoulutus edellyttää pääsääntöisesti alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Opiskelijalle tulee kustannuksia säänmukaisista ulkoilu- ja retkeilyvarusteista. 

Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa.

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?

Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Ura- ja rekrytointipalvelu Voima auttaa sinua kohti työelämää.

Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.

Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.

Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:

Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:

Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.

Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Jukka Maja

050 414 5678

Opettaja

Vesa Kuitunen

040 174 4431

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi