Yhteiset pelisäännöt

Järjestyssäännöt

Keudan järjestyssäännöt 2022

Verkko-opintojen pelisäännöt [PDF]

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma

Suunnitelman tarkoituksena on ohjata Keudan toimintaa kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteisiin puuttumisessa. Yhteisellä suunnitelmalla pyritään takaamaan opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja henkilökunnalle turvalliseen työympäristöön sekä ongelmatilanteiden asianmukaiseen käsittelyyn kaikissa toimipisteissä.

Kuntayhtymän yhtymähallituksessa hyväksytty kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma löytyy täältä [PDF].

Toimintamalli kiusaamis- ja häirintätapausten selvittämiseksi

Vastuuohjaaja tai kuraattori selvittää, onko muilla opettajilla havaintoja kiusaamisesta. Alle 18-vuotiaan kiusatun opiskelijan huoltajalle tiedotetaan asiasta. Kiusattu ja kiusaaja tavataan aina erikseen. Kiusattu tavataan ensin ja tämän jälkeen kiusaaja/t.

Kiusatun tapaaminen. Tuodaan esille huoli, tehdyt havainnot ja kartoitetaan kiusatun näkemys tilanteesta sekä keitä kiusaamiseen on osallistunut. Tuodaan esille, ettei kiusaamista sallita missään tilanteissa ja että tilanteeseen on puututtava ja puuttumisen jälkeen vielä seurattava. Kerrotaan kiusatulle, miten toimia, jos kiusaaminen vielä jatkuu. Sovitaan seurantatapaaminen. Selvitetään kiusatun mahdollinen psykososiaalisen tuen tarve.

Kiusaajan tapaaminen. Tuodaan esille tapahtunut sekä muu selville saatu tieto kiusaamisesta. Painotetaan omia tai muun henkilökunnan havaintoja, näin ei tehdä kiusatusta ”kantelijaa”. Kiusaajalle tehdään selväksi, ettei kiusaaminen ole koskaan oikeutettua. Otetaan puheeksi kiusaamisen pahimmillaan tuomat ikävät seuraamukset kiusatulle (eristäytymistä, ahdistusta, koulusta pois jäämistä, vaikeuksia opintojen etenemisessä jne.) Pyritään saamaan kiusaaja pohtimaan, miten voi omaa käytöstään muuttaa niin että kiusaaminen loppuu. Hyväksytään tosiasia, että kaikkien kanssa pitää voida työskennellä, tehdä yhteistyötä ja kaikkia pitää kohdella asiallisesti. Kerrotaan seuraamukset, jos kiusaaminen edelleen jatkuu. Sovitaan seurantatapaaminen. Selvitetään kiusaajan mahdollinen psykososiaalisen tuen tarve.

Seurantakeskustelu sovitaan 1-2 viikon päähän ensimmäisestä tapaamisesta. Ennen seurantatapaamista selvitetään opettajien näkemys tilanteesta. Opiskelijat tavataan edelleen erikseen.

Jos seurantatapaamisessa tulee esille kiusaamisen edelleen jatkuneen samojen henkilöiden taholta, viedään asia toimialapäällikölle tiedoksi. Opiskelijoista vastaavan esimiehen toimenpiteinä voivat olla tiukka puhuttelu ja/tai kurinpidolliset toimenpiteet. Kurinpidolliset toimenpiteet ovat määriteltynä Keudan järjestyssäännöissä ja suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

 

Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa

Suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista tarkoituksena on taata omalta osaltaan turvallinen opiskeluympäristö, työrauha, sisäinen järjestys ja opiskelun esteetön sujuminen kaikille Keudan opiskelijoille ja sen henkilöstölle. Oppilaitosyhteisön turvallisuus ja viihtyisyys ovat kaikkien toimijoiden etu. Keudassa noudatetaan Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 531/2017) mukaisia säädöksiä opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiske-luympäristöön.

Suunnitelmaa sovelletaan Keudan opiskelijoihin erilaisissa rike- ja häiriötilanteissa, joita ei saada sovittua muuten tai tilanne vaatii hallinnollisia toimia. Suunnitelma kattaa kaikki Keudassa järjestettävät tutkinnot ja koulutukset. Suunnitelma on voimassa niin osaamisen hankkimiseksi tarvittavassa koulutuksessa sekä ammatillisen osaamisen osoittamisessa ja todentamisessa. Tämän suunnitelman lisäksi Keudaan on laadittu järjestyssäännöt, jotka täydentävät tätä suunnitelmaa.

1.8.2021 alkaen voimassa oleva  Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa ohje löytyy täältä.

Pukeutuminen Keudan koulutuksissa

Vaatetuksen tulee olla opiskeluun sopiva, eikä vaatetuksesta saa aiheutua vaaratilanteita opiskelussa.

Lisätietoja ohjeesta:  Pukeutumisohje.pdf

Päihteettömyys

Keudassa luodaan mahdollisimman hyvä opiskelu- ja työympäristö ammattieettisin ja kasvatuksellisin keinoin opiskelijoillemme. Tavoitteena on turvata opiskelijalle edellytykset saavuttaa tutkintojen perusteiden mukaiset tavoitteet ja edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, tasapainoista kehitystä ja osaamisen kehittämistä.

Päihteellä tarkoitetaan alkoholijuomaa tai muuta päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta. Päihde-epäilyn syntyessä opiskelija ohjataan hoidon tarpeen arviointiin. Hoitoon ohjaaminen oppilaitoksessa koskee opiskelijaa, jolla on tai jolle on kehittymässä alkoholin tai muun päihdyttävän aineen käytöstä ongelma.

Opiskelijat velvoitetaan noudattamaan Keudan järjestyssääntöjä, joiden mukaan päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, luvaton myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on Keudan toimipisteissä, niiden järjestämissä tilaisuuksissa ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana kielletty. Tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien, tupakan vastikkeiden, nuuskan ja sähkötupakan käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty Keudan sisätiloissa, opiskelija-asuntoloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

 Hoitoonohjauksesta vastaavat ensisijaisesti terveydenhoitaja ja/tai kuraattori.

Syksy 2021 lähtien voimassa oleva päihteettömyyssuunnitelma löytyy tästä linkistä

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimuket

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvät vaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

On hyvä huomioida, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Jos terveydentila tai toimintakyky on heikentynyt, kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

Linkki Opintopolkuun terveydentilasuositukiin on tässä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Keudassa tavoitteena on tasa‐arvoinen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työympäristö, jossa tasa‐arvo on osa koko toimintakulttuuria. Tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on, että tasa‐arvoajatus ja – tavoite saataisiin luontevasti sisällytettyä kaikkeen oppilaitoksen toimintaan.

1.8.2021 alkaen voimassa oleva Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy täältä.