Arviointi

Arviointi jaetaan oppimisen ja osaamisen arviointiin. Oppimisen arvioinnissa saat opettajalta/kouluttajalta mm. suullista palautetta oppimisesi etenemisestä. Osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteisiin ja se voidaan osoittaa monin eri menetelmin mm. videoiden, kirjallisesti (oppimispäiväkirjat, portfoliot) tai suullisesti (palautekeskustelut, itsearviointi) oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoissa. Osaamisen arvioinnin lähtökohtana on opiskelijan itsearviointi. Osaamisen arvioinnissa käytetään arviointiasteikkoa tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osaamisen arvioinnissa arviointikeskusteluun osallistut itse, opettaja/kouluttaja ja näytöissä työpaikkaohjaaja tai muu työelämän edustaja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida näytössä osoittaa, sitä voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja projektitöiden avulla.

Arvosanojen uusiminen ja korottaminen

Jos saat hylätyn arvosanan jostakin opinnosta, sinulla on oikeus uusintasuoritukseen oppilaitoksen ilmoittamana ajankohtana. Voit myös sopia opettajan/kuluttajan kanssa muusta osaamisnäytöstä esim. korottaa aikaisemmin saamaasi arvosanaa.

Mukautettu arviointi

Mukautetut ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit voidaan määritellä sinun Henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), mikäli tyydyttävän (T1) arvosanan saaminen on ylivoimaista. Mukautetusta arvosanasta on neuvoteltava kyseisen aihealueen opettajan, vastuuohjaajan ja erityisopetuksesta vastaavan opettajan (ERVAN) kanssa, jonka jälkeen asiasta tehdään päätös. Mukautettu arvosana voi vaikuttaa mm. jatko-opintomahdollisuuksiin. Mukautettu arviointi ei koske näyttötutkintoja.

Osaamisen arvioinnin oikaisupyyntö

Sinulla on oikeus pyytää arvioinnin oikaisua, jos olet tyytymätön arviointiisi. Oikaisu voit pyytää arvioinnin suorittaneelta arvioijilta, opettajalta/kouluttajalta tai toimialapäälliköltä 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon arvioinnista. Pyyntö tehdään joko suullisesti tai kirjallisesti. Opettaja/arvioijat tekevät uuden arviointipäätöksen, jonka saat kirjallisesti. Vastuuohjaajat ja opinto-ohjaajat neuvovat kaikissa arviointia koskevissa asioissa.

Jos olet tyytymätön opettajan/arvioijien tai toimialapäällikön tekemään arvioinnin oikaisupäätökseen, siitä voi tehdä oikaisupyynnön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ammattiosaamisen toimikunnalle tai tutkintotoimikunnalle (näyttötutkinnoissa). Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, kun sinä olet saanut päätöksen uusinta arvioinnista.