Osaamisen arviointi ja näytöt

Osaamisen arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöissä

Ammatillisten tutkinnonosien arviointi perustuu opiskelijan ammatilliseen osaamiseen. Osaaminen osoitetaan työssäoppimisjaksojen yhteydessä annettavissa ammattiosaamisen näytöissä. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättää opettaja. Näytöt arvioidaan asteikolla T1-K3. Ennen toteutusta näyttö suunnitellaan opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa ja näytön tavoitteet ja arvioinnin kriteerit kerrataan.

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa.

Jos opiskelijan ei ole mahdollista työssäoppimispaikalla osoittaa osaamistaan koko ammattitaitovaatimusten mukaisesti, voi näyttöä jatkaa esim. oppilaitoksessa, jolloin näyttötehtävät suunnitellaan alan todellisia työtehtäviä vastaaviksi. Näytön palautteesta vastaavat tällöin opettajat ja mahdollisuuksien mukaan työelämän edustajat. Näytön arvioinnista päättää opettaja opiskelijan kanssa käydyn arviointikeskustelun jälkeen. 

Näyttöjen arviointia varten opiskelija dokumentoi säännöllisesti työnsä vaiheita esimerkiksi portfolioon, blogiin tai muuhun sähköiseen ympäristöön. Näytön arviointia voidaan täydentää myös muulla osaamisen arvioinnilla, kuten työraporttien tai erillisten työtehtävien avulla.

Milloin näyttöön?

Kun opiskelija on saavuttanut tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksissa mainitut osaamistavoitteet, arvioidaan osaaminen näytössä.

Keudassa audiovisuaalisen viestinnän tutkintoon sisältyy viisi ammattiosaamisen näyttöä ammatillisista tutkinnonosista. Ensimmäinen näyttö sijoittuu yleensä ensimmäisen opiskeluvuoden loppuun, toisena vuonna opiskelija antaa yhden näytön ja kolmantena vuonna kolme. Lisäksi vapaasti valittavat opinnot näytetään myös kolmannen opiskeluvuoden aikana. Jokaisen opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma vaikuttaa näyttöjen aikatauluihin.

Näytöistä, ammattitaitovaatimuksista ja arvioinnin kohteista voi lukea tarkemmin tutkinnonosien kuvauksista.

Oppimisen etenemistä arvioidaan opintojen aikana

Ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin tutustumalla sekä oppimisen arvioinnin kautta opiskelija saa tietoa ammatillisesta kehittymisestään ja pystyy siten asettamaan itselleen oppimistavoitteita valmistautuessaan ammattiosaamisen näyttöihin.

Oppimisen etenemistä arvioidaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisten työtehtävien ja kokeiden avulla. Opintojensa aikana opiskelija myös dokumentoi omaa työtään ja oppii itsearvioinnin taitoja. Opiskelija saa arviointikeskusteluissa säännöllistä palautetta opettajilta. 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi