Osaamista osoitetaan mm. työssäoppimisjaksojen yhteydessä annettavissa ammattiosaamisen näytöissä, jos vapaasti valittava tutkinnon osa on ammatillinen tutkinnon osa tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa. Arvioinnissa käytetään asteikkoa T1-K3. Yhteiset tutkinnon osat ja jatko-opintovalmiuksia vahvistavat tutkinnon osat voidaan arvioida myös muulla tavalla. Tällöin suositellaan käytettäväksi arviointiasteikkoa T1-K3. 

Kaikista Keudan ammattiopistossa itse suunnitelluista vapaasti valittavista tutkinnon osista laaditaan keudalaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Tämä tehdään Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti tai noudattaen yhteisten tutkinnon osien arviointitaulukoita.

 Arviointi

Vapaasti valittavien tutkinnon osien arviointia koskeva tiedottaminen noudattaa tutkintokohtaisia tiedotussuunnitelmia. Tavanomaisesti opiskelijoille kerrotaan opintojen alussa työssäoppimisesta, näytöistä ja arvioinnista yleisellä tasolla. Tiedottamista tarkennetaan aina lukuvuoden alkaessa. Yksityiskohtainen tiedottaminen toteutetaan, kun opiskelija aloittaa tutkinnon osan suorittamisen. Tämä on erityisen tärkeää vapaasti valittavien tutkinnon osien osalta. Tutkinnon osan suorittamisen edetessä kerrataan arvioinnin kohteet, joita varten osaamista kulloinkin ollaan hankkimassa. Ennen mahdollista näyttöä kerrataan arvioinnin perusteet, ja varmistetaan, että opiskelijalla on riittävä osaaminen.

Arvioinnin suorittaa opettaja, opiskelija itse (itsearviointi) ja työssäoppimisen yhteydessä myös työpaikka- ohjaaja, joka on perehdytetty ohjaukseen ja arviointiin. Arvosanasta päättää opettaja tai opettajat yhdessä. Arviointikeskustelu käydään näytön tai muun arvioinnin jälkeen joko välittömästi tai myöhemmin sovittuna aikana. Arviointikeskustelussa hyödynnetään mahdollisesti työpaikka-ohjaajan ja opiskelijan sähköisesti täyttämää arviointia työssäoppimisesta. Arviointikeskustelussa opettajalla on keskeinen rooli asiantuntemuksensa ja (näytön) arvioinnin taltioinnin vuoksi. Tarkemmat kuvaukset oppimisen arvioinnista ja osaamisen arvioinnista on kuvattu tutkinnon osittain.

 

Näytöt

Jos vapaasti valittavaan tutkinnon osaan liittyy näyttö, näyttöjen yhteydessä syntynyt arviointimateriaali säilytetään Keudan arkistointiohjeiden mukaisesti. Pääasiallinen dokumentointi ja arviointi tehdään Winha-järjestelmään.  

Näyttöympäristönä voi olla mikä tahansa yritys tai yhteisö, jossa alan osaamista  voidaan kattavasti osoittaa. Näyttöympäristönä voi olla myös alan ammattitaito-kilpailut. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisissa/toisessa tilaisuudessa/yrityksessä tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa, jos osaamisen osoittamisen varmistaminen/toteutuminen sitä edellyttää. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Silloin kuin kyseessä ei ole ammatillinen tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin  perustuva vapaasti valittava tutkinnon osa, näyttöä ei edellytetä. Niissä käytetään pääsääntöisesti muuta arviointia, ellei toisin sovita.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi