Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Arviointi:

Ryhmänohjaaja tiedottaa arvioinnista heti opintojen alussa ja kaikki ryhmän opettajat avaavat arviointikriteerejä tutkinnon osittain läpi opintojen. Arvioinnista keskustellaan säännöllisesti opintojen edetessä. Opettajan arvioinnin lisäksi opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä vertaisarvioivat ryhmän muita opiskelijoita. 

Työssäoppimisjakson alkaessa käsitellään arviointikriteerit ja oppimistavoitteet yhdessä opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Kun osaaminen on saavutettu, käydään yhdessä (opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja) työpaikalla arviointikeskustelu. Arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvioinnista, jota täydennetään tarvittaessa. Opettaja päättää lopullisesta ammattiosaamisen arvosanasta yhteistyössä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa.

Näytöt:

Ammattiosaamisen näyttöjen määrään ja sijoittumiseen opinnoissa vaikuttaa opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan aikaisemmin hankitun osaamisen pohjalta omat henkilökohtaiset tutkinnon osien suorittamistavat ja -ajat. Kaikista tutkinnon osista annetaan ammattiosaamisen näyttö. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Kahden pakollisen tutkinnon osan lisäksi  suoritetaan vähintään neljä valinnaista tutkinnon osaa (ylioppilaspohjaisessa tutkinnossa kolme). Opiskelijan oman opiskelusuunnitelman mukaisesti, voi ammattiosaamisen nyttöjä suorittaa myös muista tutkinnoista (esim hotracat-tutkinnosta). Arviointikeskustelussa kirjataan näyttöjen arvosanat ja myös työpaikkaohjaajan sanallinen palaute. Näytön arviointi ja arvosana kirjataan vasta, kun koko tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Näytön arviointi sekä osaamisen arviointi dokumentoidaan sähköiseen järjestelmään.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi