Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Arviointi

Pintakäsittelyalan opintojen alussa opiskelijoille kerrotaan yleisellä tasolla tutkinnon muodostumisesta, työssäoppimisesta, näytöistä ja arvioinnista. Arvioinnista tiedotetaan säännöllisesti opintojen edetessä. Kuitenkin viimeistään jokaisen tutkinnon osan alkaessa. Arvioinnista tiedottavat kaikki opetuksesta vastaavat opettajat. Ennen ammattiosaamisen näyttöä kerrataan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit.

Näytön arvioivat opiskelija, opettaja ja työssäoppimisen yhteydessä myös työpaikkaohjaaja, joka on perehdytetty ohjaukseen ja arviointiin. Arviointikeskustelu käydään mahdollisimman pian näytön jälkeen. Näytön arvosanan päättävät pääsääntöisesti opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Jos tutkinnon osa sisältää näytön lisäksi muuta osaamisen arviointia, kokonaisarviointiin osallistuvat myös muut opetuksesta vastanneet opettajat.

Näytöt

Pintakäsittelyalan näyttöjen kokonaismäärään ja sijoittumiseen opintojen aikana vaikuttaa opiskelijan tekemät yksilölliset valinnat. Tavallisesti opiskelija antaa opintojensa aikana kuusi ammattiosaamisen näyttöä, mutta valintojen mukaan näyttöjä voi olla kahdeksankin. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kolmen vuoden aikana joko työelämässä työssäoppimisen yhteydessä tai aidoissa työtilanteissa oppilaitoksessa. Näytöt annetaan kunkin tutkinnon osan loppuvaiheessa. Jos näyttö on suoritettu osissa, näyttöarvosana muodostuu osanäyttöjen perusteella tutkinnon osan opetuksesta vastanneiden opettajien yhteisellä päätöksellä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa / työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen kattavuus varmistuu.

Näyttöjen yhteydessä syntynyt arviointimateriaali säilytetään Keudan arkistointiohjeiden mukaisesti. Pääasiallinen dokumentointi ja arviointi tehdään Winha-järjestelmään. 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi