Osaamisen arviointi ja näytöt

Keudassa tietoa työssäoppimisesta ja näytöistä kerätään mobiilisovelluksen avulla. Opiskelija tekee itsearvioinnin ja työpaikkaohjaaja antaa arviointinsa vastaamalla työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskeviin kysymyksiin, jotka he saavat esim. matkapuhelimeensa. Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen tarkemmat sisällöt voi lukea tutkinnon osien kuvauksista. Tässä kuvataan koko tutkintoa koskevia periaatteita.

Arviointi

Puutarhatalouden opinnoissa ryhmänohjaaja perehdyttää ryhmänsä arviointiin heti opintojen alussa. Arvioinnista tiedotetaan säännöllisesti opintojen edetessä. Arvioinnista tiedottavat kaikki opetuksesta vastaavat opettajat. Ennen ammattiosaamisen näyttöä kerrataan arvioinnin kohteet ja kriteerit. Arvioinnin suorittaa opettaja, opiskelija itse ja työssäoppimisen yhteydessä myös työpaikkaohjaaja, joka on perehdytetty ohjaukseen ja arviointiin. Ammattiosaamisen näytön kokonaisarvosanasta päättää keskustelun perusteella opettaja. Ammattiosaamisen näytön arviointikeskustelu käydään näytön jälkeen joko välittömästi tai myöhemmin sovittuna aikana. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöstä / näytöistä sekä mahdollisesta muusta osaamisen arvioinnista.

Näytöt

Tavanomaisesti opiskelija antaa opintojensa aikana 4 - 6 ammattiosaamisen näyttöä. Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työtehtävissä oppilaitoksessa,  yrityksessä tai sitä vastaavassa työympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tavanomaisesti näytöt suoritetaan tutkinnon osan yhteydessä. Opiskelijoiden näyttöjen sijoittuminen voi vaihdella johtuen yksilöllisistä opintopoluista. Jos tutkinnon osassa on useampi osanäyttö, arvosana kootaan opetuksesta vastaavien opettajien arviointikokouksessa. Arvioinnin painotukset on tehty yhdessä työelämän kanssa.

Näyttöjen yhteydessä syntynyt arviointimateriaali säilytetään Keudan arkistointiohjeiden mukaisesti. Pääasiallinen dokumentointi ja arviointi tehdään Winha-järjestelmään. 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi