Arvioinnista tehdään mahdollisimman läpinäkyvää ja selkeää ja siitä tiedotetaan kunkin opintokokonaisuuden alussa ja sen aikana eri yhteyksissä suullisesti ja kirjallisesti sekä verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Oppimisen arviointia tehdään yhteistössä opiskelijan kanssa ja hänen vahvuuksia ja kehittämisalueita pyritään tarkastelemaan monipuolisesti ja avoimesti.

Opiskelija voi tehdä ammattiosaamisen näyttön, kun tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset on saavutettu. Väliarvioinnilla ja palautteella sekä itsearvioinnin kehittämisellä on tärkeä merkitys oppimisprosessissa ennen näyttöä.

Osaamisen arviointi on kriteeripohjaista Oph määrittelemän kolmiportaisen arviointikriteeristön mukaan.

Osaamista arvioidaan kunkin tutkinnonosan ammattiosaamisen näytön jälkeen arviointikeskustelussa ja siihen osallistuvat työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija, joka tekee itsearvioinnin näytöistä. Näytön arvioinnin kokoaa ja päättää opettaja. Siltä osin, kun tukinnon osassa vaadittavaa osaamista  ei voida kattavasti osoittaa työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Tarvittaessa näyttöä voidaan myös jatkaa toisessa työpaikassa tai työkohteessa. Arvioinnin perustelut kirjataan näyttölomakeeseen ylös ja keskustelusta tehdään kooste, johon kokonaisarvosana  kirjataan. Näyttölomakkeet ja koontilomake säilytetään opintotoimistossa.

Lähihoitajatutkinnossa suoritetaan keskimäärin viisi näyttöä kolmen vuoden aikana, opiskelijan lähtötilanteesta ja yksilöllisestä opintopolusta riippuen.

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi