Arviointi ja näytöt

Oppimisen arviointi

Opintojen aikaisen oppimisen arvioinnin lähtökohtana on opiskelijan itsearviointi. Oppimisen arvioinnilla tuetaan ja ohjataan opiskelijaa tutkinnonperusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Opiskelija saa opettajalta välitöntä suullista palautetta oppimisensa etenemisestä käytännön tehtävien yhteydessä ja lähiopetuksessa käytävissä keskusteluissa. Opiskelijaa autetaan itse asettamaan oppimistavoitteita ja arvioimaan harjoittelumäärä, joka tarvitaan tavoiteltavan osaamisen hankkimiseen. Opiskelijaa kannustetaan positiivisessa ilmapiirissä. Palautteen avulla halutaan kannustaa opiskelijaa, ja painopiste on vahvuuksien korostamisessa.

Opiskelijat dokumentoivat oman osaamisensa kehittymistä ja tekevät itsearviointia mm. OFFICE365- palvelussa. Tapauskohtaisesti valitaan tehtävään, ajankohtaan ja opiskelijan oppimistyyliin parhaiten sopiva dokumentointitapa.

Osaamisen arviointi ja näytöt

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä kulloisenkin tutkinnonosan sisältöön soveltuvan työprosessin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Tieto ja tietoliikennetekniikan opinnoissa annetaan lähtökohtaisesti 5-6 ammattiosaamisen näyttöä. Näytöt annetaan opinnon loppuvaiheessa kun oppimisen arvioinnilla on todettu että osaaminen on todennäköisesti riittävää.

Tavanomaisesti näyttö kestää yhteen laskien 2-4 päivää. Kestoon vaikuttaa näyttöympäristö ja näytön kohteena olevan tilaisuuden luonne ajoituksineen.

Arviointimenetelmät valitaan näyttötehtävien ja niiden arviointikohteiden mukaan. Arvioinnin tukena voidaan käyttää mm. havainnointia, keskustelua, videointia, portfoliota, haastattelua, työpaikkaohjaajan ja työyhteisön jäsenten sekä asiakkaiden palautetta sekä itsearviointia. 

Näytön jälkeen pidetään arviointikeskustelu ja arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja/t. Lopullisesta arvioinnista päättää opettaja. Arvosanan antaminen perustuu aina tutkinnon osan arviointikohteisiin ja –kriteereihin. Näytön kokonaisarvosanaa ei anneta eri ammatillisten osaamisalueiden arvosanoista laskettavien keskiarvojen perusteella. Kokonaisarvosana muodostuu yhteisen keskustelun tuloksena. 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi