Opintojen muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 osaamispistettä (osp). Vähintään 30 osaamispistettä opiskellaan työpaikoilla työssäoppien. Opiskeluaika on pääsääntöisesti kolme vuotta ja vuoden aikana saavutettu osaaminen vastaa noin 60:tä osaamispistettä. Opintoaika riippuu siitä, mitä osaamista sinulla jo on ja millaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) teet vastuuohjaajan avustuksella. Osaamista sinulle on voinut kertyä esimerkiksi aiemmista opinnoistasi  tai työkokemuksestasi.

OPINNOT MUODOSTUVAT SEURAAVISTA  TUTKINNON OSISTA

1)    ammatillisia tutkinnon osia 135 osaamispistettä

2)    yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä

  •  viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  •  matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  •  yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja
  •  sosiaalinen ja kulttuurinen  osaaminen

3)    vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osaamispistettä.

Aikuisopiskelijat suorittavat vain ammatilliset tutkinnon osat. Osaaminen ratkaisee, laajuuksia ei mitata.

OPINNOT MUODOSTUVAT SEURAAVISTA TUTKINTOJEN OSISTA:

Ammatilliset  tutkinnon osat

135 osp

Yhteiset tutkinnon osat

35 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

10 osp

Yhteensä

180 osp

AMMATILLISET OPINNOT

Perustutkinnosta riippuen ammatillisten tutkinnon osien määrä ja laajuus vaihtelevat, mutta niiden kokonaislaajuus on 135 osaamispistettä sisältäen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt. Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat sekä pakollisista että valinnaisista tutkinnon osista. 

TYÖSSÄOPPIMINEN on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista. Ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osp eli n. puoli vuotta opintojen aikana. Työssäoppimisen  aikana  sinä olet yksi työntekijä muiden työntekijöiden joukossa. Sinulle on nimetty työssäoppimisen ajaksi työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin ja eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työssäoppimista  voi  laajentaa yli 30 osaamispisteen laajuiseksi, jolloin opintoja suoritetaan  vähemmän  oppilaitoksessa. Nykyisin yhä useampi nuori suorittaa osan työssäoppimisestaan ulkomailla Keudan valmiiden tai opiskelijan omien verkostojen kautta hankituissa yrityksissä.

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT ja TUTKINTOTILAISUUDET ovat ammattiosaamisen arviointia. Käytännössä näytöt/ tutkintotilaisuudet ovat työelämässä tehtäviä  työkokonaisuuksia  eli työprosesseja. Useimmiten opiskelija itse, opettaja ja/tai työelämän edustaja osallistuvat näyttöjen/tutkintotilaisuuksien suunnitteluun ja arviointiin. Aikuisilla tutkintotilaisuudet arvioidaan kolmikantaisesti (työnantaja, työntekijä, opetustoimen edustaja). Näytön/ tutkintotilaisuuden voi suorittaa työssäoppimisen aikana. Näytöistä/tutkintotilaisuuksista saat erillisen todistuksen.

YHTEISET TUTKINNON OSAT

Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy yleissivistäviä opintoja 35 osaamispistettä. Yhteisissä tutkinnon osissa suoritetaan 19 osp pakollisia ja 16 osp valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot ja opintojen opintojen sisältö tarkentuvat opintojen alkaessa.

AIEMMAN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osiltaan vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon eri osia osaamisen mukaan.

Jos sinulla on aikaisempia ammatillisia opintoja, sellaista  työkokemusta  tai  muuta kertynyttä osaamista, joka saattaisi korvata vaadittavia opintoja, ota yhteyttä vastuuohjaajaan, opettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Osaamisen tunnustamista voit hakea ennen opinnon alkua tai heti sen sisällön selvittyä. Sinun kannattaa myös pohtia, onko hakeminen tarkoituksenmukaista  opintojen  ja ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta. Asiasta on hyvä keskustella opettajan kanssa.

Aikuisilla aikaisempi osaaminen tunnistetaan kolmikannan kautta.

Jos olet tyytymätön osaamisen tunnustamisesta tehtyyn päätökseen, sinulla on oikeus tehdä asiasta oikaisupyyntö.

X+Y-MALLI

Keudassa tarjotaan perustutkinnon opiskelijoille mahdollisuus suorittaa koulutuksensa viimeinen vuosi  oppisopimuskoulutuksena. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan X+Y-malliksi. X+Y- malliin siirtyvällä tulisi mielellään olla 18 vuoden ikä ja yhteiset tutkinnon osat suoritettuna. Jos kiinnostuit X+Y-mallista, keskustele asiasta vastuuohjaajasi kanssa.

Aikuisopiskelijat voivat opiskella oppisopimuskoulutuksena kaikkia Keudan tarjoamia tutkintoja.

Tutkintojen muodostumista voit tarkastella valtakunnallisesta ePerusteet-palvelusta.