Asiakkaille

Asiakkaille

Keuda on monialainen koulutuksenjärjestäjä, joka toimii lähes kaikilla koulutusaloilla. Näin ollen myös osuuskuntayrittäjiksi lähtevät opiskelijatkin voivat edustaa hyvin montaa alaa. Tällä sivustolla tiedotamme tarjolla olevista osuuskuntayrittäjien palveluista. Voit myös tiedustella, minkä alan yritystoimintaa Osuuskunta Yrittämössä kulloinkin harjoitetaan.

Osuuskunta Yrittämö

Osuuskunta Yrittämö

Keudan Osuuskunta Yrittämö tukee omaa yrittäjyyttä pohtivia opiskelijoita.

Onko sinulla liikeidea, mutta epäröit vielä sen kantavuutta? Osuuskunta Yrittämön jäsenyys saattaisi olla juuri oikea ratkaisu sinulle!

Osuuskunnan jäseneksi voivat hakea kaikki Keudassa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Jäsenyyden aikana voit testata, onko sinun palveluillesi tai tuotteillesi kysyntää, miten löydät asiakkaita ja miten palveluiden tuottaminen sujuu.

Osuuskunta Yrittämö tarjoaa jäsenilleen talous- ja hallintopalvelut, ja jäsenenä voit keskittyä oman liiketoimintasi toteuttamiseen ja kehittämiseen.

 

Yhteystiedot

Osuuskunta Yrittämö Y-tunnus: 2736876-1

Sibeliuksenväylä 55 A

04400 Järvenpää

sähköpostiosoite: yrittamo@keuda.fi

Jäsenyys

Voit hakea osuuskunnan jäseneksi osuuskunnan hallitukselle osoitetulla hakemuksella. Jäsenenä voit olla kaksi vuotta, vaikka suorittaisitkin tutkinnon sinä aikana.

Kyseessä on työosuuskunta, joka toimii osuuskunnan jäsenten työnantajana. Osuuskunnan jäsen ideoi, markkinoi ja toteuttaa oman palvelunsa tai tuotteensa sekä hoitaa kaikki asiakassuhteeseen liittyvät asiat.

Tutkinto- ja tapauskohtaisesti voi olla mahdollista, että toimiminen osuuskuntayrittäjänä on osa opintojasi. Yrittäjyyttä sisältyy lähes joka tutkintoon. Mikäli olisikaan parempi tapa tämän suorittamiseksi kuin osuuskuntayrittäjänä toimiminen.

 

Jäsenhakemus Osuuskuntaan.

Liite jäsenhakemukseen

Ohjeet jäsenelle.

Ohjeet Keudan henkilökunnalle.

Tietoa osuuskunnasta

Tietoa osuuskunnasta

 

Osuuskunta Yrittämö on työosuuskunta, joka muodostuu osuuskunnan jäsenistä. Osuuskunnan jäseneksi pääsee Keudan perustutkintojen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijat. Alle 18-vuotiaat opiskelijat voivat liittyä osuuskunnan jäseniksi huoltajansa suostumuksella. Osuuskunnan jäsenmaksu on 50 euroa. Osuuskunnan kokous on ylin päätöselin, jossa jokaisella osuuskunnan jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen, joka edustaa osuuskuntaa. Osuuskunta Yrittämöllä ei ole toimitusjohtajaa. Osuuskunnan hallinnosta vastaa hallitus.

Osuuskunta Yrittämön hallitus:

Anna Mari Leinonen Hallituksen puheenjohtaja
Arja Koli Jäsen
Pertti Salovaara Jäsen
Sari Männistö-Ojainmaa Jäsen
Mikko Styf Jäsen
Tiina Myrsky Jäsen

 

Lisätietoja:
Osuuskunta Yrittämön vetäjä Tiina Myrsky
050 556 4002
tiina.myrsky@keuda.fi

 


 

Yhteydenotot: yrittamo@keuda.fi

Osuuskunta Yrittämön säännöt löydät tästä.

Toimintamalli

Toimintamalli

Osuuskunta Yrittämön jäsen toimii oma aloitteisesti ja yrittäjämäisesti asiakassuhteissa. Jäsenen kanssa tehdään puitetyösopimus, joka on voimassa koko jäsenyyden ajan. Osuuskunnan jäsen saa henkilökohtaisen projektinumeron, jonka avulla kohdistetaan kaikki jäsenen tulot ja menot kirjanpitoon. Jäsen maksaa osuuskunnalle laskutuksen perusteella 10 % asioiden hallinnointikorvausta. Tiedot ovat jäsenen nähtävissä koko ajan yhteisessä pilvipalvelussa.

Asiakkaan hyväksyttyä Osuuskunta Yrittämön / jäsenen antaman työ-/palvelutarjouksen, tehdään työn/palvelun suorittamisen ajaksi jäsenelle urakkatyösopimus. Palkka muodostuu euromäärästä, joka jää jäljelle kulujen ja työnantajamaksujen pidätyksen jälkeen asiakkaan maksamasta kokonaissummasta. Osuuskunta on ennakkoperintärekisterissä ja arvonlisäverovelvollinen, joten yksityistalousasiakkaat voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen omassa verotuksessaan.

YRITTAeMOen prosessikaavio jaesenyysYRITTAeMOen prosessikaaviot tietoa pieni

 

Katso ansaintalogiikka täältä ohjekirja sivu 8.

Osuuskunta Yrittämö on työnantajana vastuussa lakisääteisestä työntekijäjäsentensä vakuuttamisesta. Lisäksi jäsenet ovat vakuutetut työ-/palvelutehtävässään vastuuvakuutuksella, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon.

Opintojen suunnittelu ja seuranta – HOKS

Opintojen suunnittelu ja seuranta – HOKS

HOKS on opiskelun suunnitelma

Opintojen suunnittelu lähtee käyntiin, kun laadit vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin. Se tehdään siis yhteistyössä heti opintojesi alussa ja sitä päivitetään keskustellen opintojen aikana tarpeen mukaan. HOKSissa sitoudut opiskelemaan suunnitelman mukaan, joten siihen kannattaa panostaa.

HOKSiin valmistautuminen

Pohdi, mitkä ovat tavoitteesi tutkinnon suhteen? Mitä suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle? Tutustu HOKSin mahdollisuuksiin meillä Keudassa. Mieti myös, tarvitsetko yleisen tuen ja ohjauksen lisäksi erityistä tukea opintoihisi? Tuen tarpeen määrittelyssä sinulle voi olla apuna Crear – digitaalinen palvelutarpeenarviointi.

Pohdinnan jälkeen on hyvä ryhtyä käytännön toimiin. Tutustu tutkintosi perusteisiin. Se selventää sinulle, mitä tutkinto tai sen osa pitää siällään, mitä pitäisi oppia ja mitkä ovat arvioinnin kriteerit. Vertaa nyt sinulla jo olevaa osaamista tutkinnossa kuvattuun. Tämä muodostaa pohjan mahdolliselle osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle.  E-perusteet palvelusta löydät kaikkien ammatillisten tutkintojen perusteet.

Opintojen muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto suoritetaan hankkimalla osaamista ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Osaamista kerrytetään lähiopetuksessa ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (ent. työssäoppiminen). Koulutuksesta työpaikalla sovitaan koulutussopimuksella. Osaaminen osoitetaan  pääosin työpaikoilla tehtävissä näytöissä (sekä nuoret että aikuisopiskelijat).

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 osaamispistettä (osp). Opiskeluaika on pääsääntöisesti kolme vuotta ja vuoden aikana saavutettu osaaminen vastaa noin 60:tä osaamispistettä. Opintoaika riippuu siitä, mitä osaamista sinulla jo on ja millaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) teet vastuuopettajasi avustuksella. Osaamista sinulle on voinut kertyä esimerkiksi aiemmista opinnoistasi tai työkokemuksestasi.

 

Tutkinnon osat:

  1. Ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä
  2. Yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä, jotka jaetaan pakollisiin ja valinnaisiinYHTEENSÄ 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Äidinkieli 4 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Ruotsi 1 osp
Vieras kieli (englanti) 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

Matematiikka 4 osp
Fysiikka ja kemia 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Työelämässä toimiminen 2 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (liikunta ja terveystieto) 2 osp
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Valinnaiset: 9 osp, jotka voi valita yhdestä, kahdesta tai kolmesta yllämainitusta korista.

Ammatilliset opinnot

Perustutkinnosta riippuen ammatillisten tutkinnon osien määrä ja laajuus vaihtelevat, mutta niiden kokonaislaajuus on 145 osaamispistettä. Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat sekä pakollisista että valinnaisista tutkinnon osista.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista ja sitä sisältyy ammatillisiin tutkintoihin noin puoli vuotta opintojen aikana. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana  olet yksi työntekijä muiden työntekijöiden joukossa. Sinulle on nimetty  työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin ja eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työpaikalla järjestettävää koulutusta voidaan laajentaa, jolloin opintoja suoritetaan vähemmän oppilaitoksessa ja enemmän työpaikalla. Nykyisin yhä useampi nuori suorittaa osan työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomailla Keudan kumppaneiden tai opiskelijan omien verkostojen kautta hankituissa yrityksissä.

Näytöt ovat ammattiosaamisen arviointia. Käytännössä näytöt ovat työelämässä tehtäviä työkokonaisuuksia eli työprosesseja. Useimmiten opiskelija itse, opettaja ja/tai työelämän edustaja osallistuvat näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin.

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy yleissivistäviä opintoja 35 osaamispistettä. Yhteisissä tutkinnon osissa suoritetaan 26 osp pakollisia ja 9 osp valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot ja niiden sisältö tarkentuvat opintojen alkaessa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osiltaan vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvioiduksi, tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon eri osia osaamisen mukaan.

Jos sinulla on aikaisempia ammatillisia opintoja tai sellaista työkokemusta tai muuta kertynyttä osaamista, joka saattaisi korvata vaadittavia opintoja, ota yhteyttä vastuuopettajaasi, opettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Osaamisen tunnustamista voit hakea ennen opintojen alkua tai heti sen opintojakson sisällön selvittyä. Sinun kannattaa myös pohtia, onko hakeminen tarkoituksenmukaista  opintojen  ja ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta. Asiasta on hyvä keskustella opettajan kanssa. Jos olet tyytymätön osaamisen tunnustamisesta tehtyyn päätökseen, sinulla on oikeus tehdä asiasta oikaisupyyntö.

 


 

Tutkintojen ja koulutusten toteutussuunnitelmat

Ammatillisten tutkintojen ja Valma-koulutuksen valtakunnallisiin perusteisiin on julkaistu toteutussuunnitelmat, joista näet millaisia suorituspolkuja ja toteutuksia Keudassa on tarjolla ja minkä mukaan voit suunnitella omaa opintopolkuasi.

Ammatilliset tutkinnot

Perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden Keudan toteutussuunnitelmat on julkaistu opintopolussa ja löydät ne tästä linkistä.

Näin löydät etsimäsi tutkinnon

Voit hakea etsimäsi tutkinnon kirjoittamalla hakukenttään tutkinnon nimen tai selaamalla sivuja sivun alla osassa olevien sivunumeroiden avulla. Tutkinnon toteutussuunnitelma avautuu tutkinnon nimeä klikkaamalla.

Näin löydät tutkinnon sivulta tutkinnon suorituspolut

Kuvaukset tutkinnon suorittamiseksi näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Suorituspolut” otsikosta ja sen alla olevia suorituspolkujen nimiä.

Näin löydät tutkinnon sivulta tutkinnon osien toteutussuunnitelmat

Keudassa tarjottavat tutkinnon osat näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Tutkinnon osat” otsikkoa. Valikossa on lista kaikista tutkinnon osista sekä pakolliset että valinnaiset.

Näin muodostat oman opintopolkusi

Tutkinnon suorituspoluista näet vaihtoehtoja erilaisista osaamisaloista tai mahdollisista poluista erilaisiin työtehtäviin. Suorituspoluissa on kuvattu pakolliset tutkinnon osat, jotka sinun tulee suorittaa ja valinnaiset tutkinnon osat, joita suorituspolussa valitaan sopien eri osaamisaloihin tai työtehtäviin. Opintojen alussa sinua ohjataan näiden valintojen tekemisessä ja oman opintopolkusi muodostamisessa.

VALMA-koulutus

Keudan toteutussuunnitelma VALMA-koulutukseen on julkaistu opintopolussa ja löydät sen tästä linkistä. Kirjoita hakukenttään ”VALMA” ja koulutus löytyy helpoiten. Koulutuksen toteutussuunnitelma avautuu VALMA-nimeä klikkaamalla. 

Näin löydät koulutuksen sivulta erilaiset suorituspolut

Kuvaukset koulutuksen suorittamiseksi näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Suorituspolut” -otsikkoa ja sen alla olevia suorituspolkujen nimiä.

Näin löydät koulutuksen sivulta koulutuksen osien toteutussuunnitelmat

Keudassa tarjottavat koulutuksen osat näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Koulutuksen osat” -otsikkoa. Valikossa on lista kaikista koulutuksen osista, joita voit valita.

Näin muodostat oman opintopolkusi

Koulutuksen suorituspoluista näet vaihtoehtoja erilaisista poluista, joista voit valita omiin tavoitteisiisi sopivan toteutuksen. Opintojen alussa sinua ohjataan näiden valintojen tekemisessä ja oman opintopolkusi muodostamisessa.

Aikuisten perusopetus

Keudassa on tarjolla aikuisten perusopetusta, jonka valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löydät tästä linkistä.

 


 

Kesän opiskelumahdollisuudet Keudassa

Kesän voi käyttää myös osaamista kerryttäen.  Jokaisella toimialalla on mahdollisuus tehdä opintoja läpi kesän. Jos opiskelija on kesätöissä, sen ohessa on mahdollisuus oppimispäiväkirjaa tekemällä hankkia suoraan osaamista HOKSin mukaan. Työpaikalle voidaan myös tehdä oppisopimus tai jos työ ei ole palkkatyötä niin koulutussopimus.

Ammatillisia opintoja on myös tarjolla erilaisissa kesäpajoissa ja projekteissa lähes kaikissa toimipaikoissa.  Kysy lisää näistä mahdollisuuksista vastuuohjaajalta tai toimialapäälliköltä. Osuuskunta Yrittämön kautta toimintaa järjestetään ainakin Nurmijärvellä ja Mäntsälässä. Lisätietoja antaa Osuuskunnan vetäjä Tiina Myrsky ( tiina.myrsky@keuda.fi)

Pakollisia ja valinnaisia YTO-opintoja on mahdollista tehdä kesän aikana niin verkossa kuin yto-pajoissakin.

Tiitus

Tiitus

Keudassa on käytössä digitaalinen ura- ja rekrytointipalvelu Tiitus, jonne voit laatia oman osaamisprofiilin työ- ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen paikkojen hakemiseen. Työnantajilla on mahdollisuus ottaa suoraan yhteyttä työnhakijoihin ja tarjota työtä. Tee profiilistasi kiinnostava ja pidä se ajan tasalla.

Lataa Tiitus Play-kaupasta tai AppStoresta tai tee profiili osoitteessa www. tiitus.fi/keuda

Tiitus-esite opiskelijalle

 Ohje profiilin luomiseen

Video: Tiituksen käyttö – opiskelijan rooli

Toimipisteiden opintotoimistot

Toimipisteiden opintotoimistot

Toimipisteiden opintotoimistot ja aukioloajat

 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@keuda.fi
Erityisesti loma-aikoina palvelee opintotoimiston puhelinrinki numerossa 040 174 4575.

Järvenpää Wärtsilänkatu 7

Wärtsilänkatu 7, 04410 Järvenpää

Opintotoimisto on avoinna:
ma-to  8.30- 14.00
pe suljettu

Kyynäräinen, Anne / 050 415 0733
Taipale, Sari / 050 415 0928
Ohramaa, Minna / 050 534 8525
Sorjonen, Pirkko / 050 415 0831

Järvenpää Sibeliuksenväylä (Paatela)

Sibeliuksenväylä 55 B, 04400 Järvenpää
(Paatela-rakennuksen rantasiipi, 1. krs.)

Opintotoimisto on avoinna:
ma-to 8.00-15.00
pe 8.00-13.00

Hakala, Anne / 050 415 0655

Järvenpää Sibeliuksenväylä (Peltola)

Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää
(2. krs / Peltolan infon kautta)

Opintotoimisto on avoinna:
ma-pe 8.00-12.00

Hyvärinen, Sanna / 050 415 0658

Kerava Keskikatu

Keskikatu 3, 04200 Kerava

Opintotoimisto on avoinna:
ma-to 8.00-16.00
pe suljettu

Ritokoski, Johanna / 050 415 0656
Tamminen-Ritari, Marjut / 040 684 2772
Sairanen Laura / 0504778697

Kerava Sarviniitynkatu

Sarviniitynkatu 9, 04200 Kerava
(2. krs, huone 204)

Opintotoimisto on avoinna:
ma-to 8.30-15.00
pe suljettu

Parviainen, Taina / 040 174 4570
Heikkinen, Johanna / 040 174 4434
Seppä, Jonna / 050 453 2813
Masalin, Kirsi / 050 590 8347

Mäntsälä Lukkarinpolku

Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä
(pääsisäänkäynnistä 1. huone vasemmalla)

Opintotoimisto on avoinna:
ma-to 8.00-15.00 pe 8.00-14.00

Nikula, Katariina / 040 174 4527

Mäntsälä Saaren kartano

Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus
(keltainen kartanorakennus, 1. krs. aulasta huone oikealla)

Opintotoimisto on avoinna:
ma-to 9.00-14.00
pe suljettu

Laukkanen, Tuula / 040 174 4452
Juselius, Johanna / 050 347 8829

Nurmijärvi Lopentie

Lopentie 20, 01860 Nurmijärvi

Opintotoimisto on avoinna:
ma-pe 8.00-14.00

Lepistö, Liisa / 050 415 0783
Savinainen, Anna-Liisa / 040 174 4495

Sipoon Enter

Iso Kylätie 14, 04130 Sipoo
(2 krs. hallintokäytävä)

Opintotoimisto on avoinna:
ma-ke 9.00-14.00
to-pe suljettu

Lahtinen, Niina / 040 701 9525

Tuusula Kirkkotie

Kirkkotie 31, 04310 Tuusula
(2. krs, mediateekin yläkerta)

Opintotoimisto on avoinna:
ma-to 8.30-14.00
pe suljettu

Id, Wilma / 050 4347519
Hakala, Paula / 040 174 5545
Olsen, Mirella/ 050 439 9752

Tuusula Pekka Halosen Akatemia

Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula

Opintotoimisto on avoinna:
ma-to 8.00-16.00
pe 8.00–14.45
(opiskelijat ma -to 12.00-15.45
pe 12.00-14.30)

Dahlsten, Marjo / 050 309 9649

Osaamispassit

Osaamispassit

Osaamispassit opiskelijalle (osaamispassi.keuda.fi)

Seuraa omien opintojen etenemistä ja oman osaamisen kehittymistä Osaamispassien avulla. Osaamispassit on tehty jokaisesta tutkinnon osasta (ja yhteisissä opinnoissa tutkinnon osa-alueesta).

Tutkinnon osa on jaettu laatikoihin, joiden sisällä on osaamispassiväittämät, joihin vastaat En osaa vielä – Olen harjoitellut – Osaan.

Kuva Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä -opinnon laatikkonäkymästä. Klikkaa kuva isommaksi.

Näkymä Osaamispassista (Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä)

Opettaja julkaisee laatikot sinulle, jonka jälkeen pääset niitä täyttämään.

  1. Kirjaudu Osaamispasseihin alla olevan ohjeen mukaan (kaksi vaihtoehtoa).
  2. Harjoitteet -näkymässä avaa laatikko (=Aloita) ja vastaa väittämiin.
  3. Kun olet vastannut kaikkiin väittämiin, klikkaa seuraavalle sivulle (=Seuraava).
  4. Kun et enää halua muuttaa vastauksia vaan kaikki on ok, klikkaa Merkitse tehdyksi, jonka jälkeen et voi enää muuttaa vastauksia. Tällöin laatikon väri muuttuu oranssiksi.
  5. Kun opettaja on merkannut Tavoite saavutettu ja antanut mahdollisesti kirjallista palautetta, laatikon väri muuttuu vihreäksi.

OHJEET

KIRJAUDU: Osaamispassit on tehty Workseed -nimisellä ohjelmalla, jonne voit kirjautua kahdella eri tavalla.

  1. Kirjoita osoiteriviin osaamispassi.keuda.fi, jonka jälkeen kirjautumisessa käytetään Keudan sähköpostiosoitetta (sinulla muotoa etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi)
  2. Kirjoita www.workseed.fi -> Valitse oikeasta ylänurkasta KIRJAUDU ja sen jälkeen KIRJAUDU OPPILAITOSTILILLÄ-> KEUDA. Tämän jälkeen ohjelma vaatii Keudan sähköpostiosoitetta (sinulla muotoa etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi).

Ohessa kuva osaamispassista puhelimen näkymässä.

osaamispassi w 500

 

StudentaPlus

StudentaPlus

Opiskelijat

Opiskelijoilla on käytössään oma liittymä, jonka kautta omien opintojen etenemistä ja järjestelmään tehtyjä merkintöjä on mahdollista seurata.

Opiskelijaliittymään kirjaudutaan Keudan käyttäjätunnuksella, joka on yleensä muotoa kutsumanimi.sukunimi (sama kuin koulun s.postin tunnus ennen @-merkkiä) ja salasana on sama, jolla kirjaudutaan koulun koneille ja omaan sähköpostiin.

Studenta-opiskelijaliittymään kirjaudutaan osoitteessa:

Ohjeet opiskelijaliittymän käyttöön löydät tästä: opiskelijaohje

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat

Huoltajat voivat seurata huollettavansa opintojen etenemistä huoltajaliittymän kautta. Huoltajat pääsevät näkemään identtiset tiedot huollettavansa kanssa. Huoltajaliittymään kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (huoltajan) ja sähköpostiin toimitettavalla salasanalla. Salasana toimitetaan automaattisesti, kun huoltajan sähköpostiosoite on kirjattu opintohallintojärjestelmään. Viesti lähetetään osoitteesta noreply@keuda.fi. Sähköpostiosoite on edellytys huoltajaliittymän käyttöön. Puuttuvan sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa opintotoimiston kautta.

Huoltajille tarkoitettuun liittymään kirjaudutaan osoitteessa:

https://keuda-plus.solenovo.fi/student/app/parent/login

Mikäli et ole saanut salasanaa sähköpostiisi, käytä kirjautumissivulla olevaa ”Unohditko salasanasi”-linkkiä uuden salasanan tilaamiseen. Mikäli et saa sen kautta uutta salasanaa, ota yhteyttä Keudan opintotoimistoon.

Opiskelijan tullessa täysi-ikäiseksi voi hän määritellä, onko huoltajalla edelleen pääsy tarkastelemaan tietoja huoltajaliittymän kautta.

Ohjevideon huoltajaliittymän käytöstä voit katsella tästä: