Hankinnat

PARASTA PALVELUA KEHITTÄMISOHJELMA: TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄN KOULUTUKSEN VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

6. Alihankkijoiden käyttäminen

 KYSYMYS:

- Hankintaan mahdollisesti kuuluvien toimeksiantojen lista on melko laaja. Pitääkö tarjouspyynnössä ilmoittaa alihankkijat palveluille, joita ei vielä sisällytetä toimintasuunnitelmaan, mutta jotka ehkä tulisivat yhteistyön aikana toteutettaviksi? Esimerkiksi videototeutukset tai verkkosivusto. 

 VASTAUS:

Palvelun tarjoajan ei tarvitse tarjouspyynnössä ilmoittaa kaikkia alihankkijoita. Palvelun tarjoajan on hyvä ilmoittaa kaikki sellaiset alihankkijat, joita erittäin todennäköisesti tulee käyttämään. Muutoin alihankkijoiden käytöstä neuvotellaan tilaajan kanssa tarjouspyynnön mukaisesti.

 7. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset

 KYSYMYS:

- Referenssien määritelmässä puhutaan yhteiskunnallisesti vaikuttavasta markkinoinnista ja viestinnästä. Minkälaiset toimijat kelpaavat referensseiksi? 

 VASTAUS:

Yhteiskunnallisesti vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä ei ole ollut niinkään välitön taloudellinen hyöty, vaan tiedon lisääminen, asenteisiin vaikuttaminen ja toimintatapojen muuttaminen. Toimijat voivat siten olla mm. kunnallisia, viranomaisia, oppilaitoksia tai muita yleishyödyllisiä toimijoita.

 KYSYMYS:

Pitääkö asiantuntijan kokemus olla kertynyt viestintätoimistossa vai kelpaako sisäisessä roolissa kertynyt relevantti viestinnän kokemus? 

 VASTAUS:

Päävastuullisella asiantuntijalla pitää olla kaksi erillistä prosessia/toteutusta, joissa hän on toiminut vastuuhenkilönä ja asiantuntijoilla vähintään kolmesta erillisestä toteutuksesta. Mikäli henkilö on toiminut sisäisessä roolissa, niin tämä lasketaan yhdeksi referenssiksi ellei toteutuksia pystytä selkeästi erottelemaan toisistaan. 


 

PARASTA PALVELUA –KEHITTÄMISOHJELMA: PALVELUMUOTOILU/YHTEISKEHITTÄMINEN TARJOUSPYYNNÖSTÄ ESITETYT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN.  

Tarjouspyyntö kohta 7. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset

 KYSYMYS:

Riittääkö Luotettava kumppani -palvelusta tuotettu yritysraportti todistukseksi rekisteri- ym. velvoitteiden hoitamisesta?

VASTAUS:

Riittää todistukseksi.

 KYSYMYS:

XX:n referensseissä on yrityksen nimissä reilun kahden vuoden tauko, koska NN teki työtä YY, mutta nimenomaan palvelumuotoilun uusiempien innovaatioiden parissa luoden palveluprosesseja esim.a ja b – yrityksille, joista referenssit on saatavissa (mutta ei tehty XX:n nimissä)

-          XX on juuri saanut päätökseen C projektin ja se toki on validi hakukriteereihin ja sitä edeltävät ovat juuri ennen mainittu 19.2.2015 päättyneitä

-          Jos yllä oleva on heti poissulkeva tekijä, haen kolmannen kumppanin, jolla kriteerit täyttyvät

VASTAUS:

Tarjoajalla pitää olla kaksi referenssiä, jotka on toteutettu ko. tarjoajan (y-tunnus) toimesta. Molemmat referenssit pitää olla toteutettu samalla y-tunnuksella. Mikäli tarjoajalla ei ole esittää kahta referenssiä, jotka on toteutettu tarjoajan toimesta, tämä on peruste tarjouksen hylkäämiselle.

 KYSYMYS:

 ”Tarjoajan referenssit pitää olla tuotettu ko. tarjoajan (y-tunnus) toimesta.” Varmistamme, että tarkoitatte, että kyseisen tarjoajan y-tunnukseen sulautuneiden yritysten y-tunnukset ja niiden nimissä tehdyt referenssit ovat sallittuja?

VASTAUS:

Mikäli sulautuneen yrityksen toiminta on siirtynyt ko. y-tunnukselle, niin sulautuneen yrityksen nimissä toteutetut referenssit ovat sallittuja.

 KYSYMYS:

Tarjoajan referenssin pyydetään ilmoittamaan referenssien ”Työn laajuus.”
a) kuinka laajoja pitää referenssien olla täyttääkseen vähimmäiskriteerit?
b) tuleeko referenssien olla myös alkanut 19.2.2015 jälkeen vai ainoastaan päättynyt sen jälkeen?

Vastaus:

a)       Referenssin laajuutta ei ole määritelty tarjouspyynnössä.

b)      Referenssin työn ei tarvitse olla alkanut 19.22015 jälkeen vaan vain päättynyt ko. päivän jälkeen.

 KYSYMYS:

Liitteessä 3, sanotaan, että referenssien ja asiantuntijoiden projektien yhteyshenkilöihin tullaan olemaan yhteyksissä.
a) Milloin heihin tullaan olemaan yhteyksissä, annatteko tarkemman ajankohdan tälle?
b) Mitä tapahtuu, jos heitä ei saada kiinni kyseisenä ajankohtana?

VASTAUS

a)       referenssiasiakkaisiin ollaan yhteydessä ensisijaisesti viikolla 10.

b)      Mikäli asiakasta ei saada kiinni sähköpostilla tai puhelimitse viikolla 10, asiakastyytyväisyydestä tarjoaja saa 0 pistettä.

KYSYMYS:

Liitteessä 3, kohdissa 7-9 tulee ilmoittaa referenssejä sekä palvelun toimittajalta, projektin yhteyshenkilöltä sekä muilta projektiin osallistuvilta asiantuntijoilta.
a) Voivatko nämä referenssit olla keskenään samoja?
b) tuletteko olemaan kaikkiin näihin referenssiyhteyshenkilöihin yhteyksissä?
c) voivatko yhteyshenkilön ja asiantuntijoiden referenssit olla aiempien työsuhteiden aikana toteutettuja?
d) Lisäksi kohdan 9 jälkeen kohdassa Tarjouksen vaatimukset pitää esittää kaksi lisää referenssiä, pitääkö näiden olla samat kuin kohdassa 7 ilmoitetut kaksi referenssiä tai voivatko nämä olla samat?

VASTAUS:

a)       voivat olla keskenään samoja referenssejä

b)      Olemme yhteydessä niihin henkilöihin, joilta kysytään asiakastyytyväisyyteen liittyvä kysely.

c)       yhteyshenkilön ja asiantuntijoiden referenssit ovat heidän omiaan ja ne voi olla toteutettu aiempien työsuhteiden aikana.

d)      Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus kohdan 8 referenssiasiakkaat voivat olla samoja, kuin yrityksen asiakasreferenssit tarjoajan vaatimuksissa.

 KYSYMYS: 

Liitteessä 3, kohdassa 8 sanotaan, että ”Nimetyllä yhteyshenkilöllä tulee olla vähintään kolme (3) vuoden kokemus päävastuullisena yhteyshenkilönä toimimisesta, ja hänen edellytetään osoittavan vähintään kaksi (2) yhteiskehittämisen/palvelumuotoilun referenssiä, joissa hän on toiminut päävastuullisena yhteyshenkilönä edellisten kolmen vuoden ajalta (17.2.2012-17.2.2018).”
a) mitä tarkoitatte tässä yhteydessä yhteyshenkilöllä ja mitä tehtäviä odotatte yhteyshenkilön hoitaneen?
b) Lomakkeessa, johon nämä referenssit pitää syöttää on kuitenkin kohdat kolmelle referenssille vaikka pyydätte referenssejä ainoastaan kahdesta projektista.

VASTAUS:
a) Yhteyshenkilö on toiminut päävastuullisena henkilönä asiakasyrityksen suuntaan.
b) Pyydetyt 2 referenssiä riittävät, tarjouslomakkeeseen on tullut ylimääräinen rivi, jota ei tarvitse huomioida.

 KYSYMYS:

Liitteessä 3, kohdassa 9 sanotaan “Tarjoajan on nimettävä päävastuullisen yhteyshenkilön lisäksi vähintään yksi henkilö.” Kuinka monta asiantuntijaa saa yhteensä nimetä?

VASTAUS: Määrää ei ole rajoitettu, tarjoaja voi ilmoittaa niin monta kuin haluaa. Tämä ei kuitenkaan ole vertailtava kohta, joten asiantuntijoiden ylimääräisestä nimeämisestä ei ole hyötyä.

 8. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

KYSYMYS:

Voiko toteutussuunnitelmasta esittää tarjouslomaketta laajempaa versiota? Jos kyllä niin otetaanko sitä vertailuun vai vertaillaanko ainoastaan tarjouslomakkeelle tuotettua suunnitelmaa?

VASTAUS:

Tarjoaja voi tarjouspyynnön mukaisesti lisätä max. 2 sivua kuvauksen toteutussuunnitelmasta tarjouslomakkeen lisäksi. Vertailuun otetaan mukaan tarjouslomake ja max 2 sivua toteutussuunnitelman liitteen.

 LIITE 1: Palvelun kuvaus

 KYSYMYS:

 Lisäksi toivoisin vahvistuksen Kevyt muotoiluprosessi verkossa kohtaan:

-          tarjota materiaalit ja alusta, jolla kevyt palvelumuotoiluprosessi toteutetaan

-          alustana lienee ok olla blogi, nettisivu tai vastaava eikä tässä haeta verkko-oppimisympäristöä alustana, ymmärsinkö oikein (on merkittävä tekijä hinnoittelussa)

VASTAUS:

Palvelun tarjoaja voi itse päättää millä tavoin tarjoaa materiaalin ja mitä käyttää alustana kevyessä palvelumuotoiluprosessissa.

 KYSYMYS:

Onko teillä jo käytössä olevaa yhteistä alustaa, joka on todettu toimivaksi/mieluisaksi verkossa tapahtuvaa valmennusta varten? Minkälaisia järjestelmävaatimuksia alustalle on?

VASTAUS:

Tarjoajan tehtävä on tarjota alusta kevyttä palvelumuotoiluprosessia varten. Tilaajalla ei ole järjestelmävaatimuksia koskien alustaa

 KYSYMYS

Syvempi yhteiskehittämisen prosessi sanotaan, että kunkin ryhmän koko on 25-30 henkeä. Viitataanko tässä yhteydessä ryhmällä valmennuspäivään/työpajaan?

VASTAUS

Yhden alueellisen prosessin/ryhmän koko on noin 25-30 henkilöä. Nämä osallistuvat valmennuspäiviin.

 KYSYMYS:

Keitä ovat palvelun kuvaus -dokumentissa kohdassa b) Kevyt palvelumuotoiluprosessi verkossa mainitut verkostokumppanit ja keitä kaikki kehittämisverkoston jäsenet? Kuinka paljon kyseisiä tahoja ja yksittäisiä osallistuja tulisi olemaan, jotta osaamme tämän huomioida tarvittavan sähköisen alustan tarjoamisessa?

VASTAUS:

Verkostokumppanit ja kehittämisverkoston jäsenet ovat ammatillisen koulutuksen oppilaitosten henkilöstöä. Emme pysty määrittelemään tässä vaiheessa yksittäisten osallistujien lukumäärää.

 KYSYMYS

Onko tarkoitus, että Liitteessä 1 mainitut osallistujat osallistuvat kaikkiin aluettaan koskeviin 4-6 kertaa syvemmän yhteiskehittämisen prosessikoulukseen sekä myöhemmin kevyeen prosessikoulutukseen? Vai onko jokaisessa valmennuspäivässä/työpajassa eri osallistujat?

VASTAUS:

Syvemmän yhteiskehittämisen prosessin osallistujat osallistuvat koko syvemmän yhteiskehittämisen prosessiin. He eivät osallistu kevyempään prosessiin. Jokaisessa alueellisessa valmennuspäivässä on ko. alueen syvempään yhteiskehittämisen prosessiin osallistuvat henkilöt, ne eivät siis vaihdu.

 KYSYMYS

Konkreettisten palvelumuotoilutarpeiden löytäminen todennäköisesti vaatii kenttätyötä sekä osallistavaa yhteis- ja tutkimustyötä. Onko suunnittelu- ja käynnistysvaiheeseen liittyen jo kontaktoitu oppilaitoksia ja työelämänkumppaneita? Lisäksi kenen vastuulla on kontaktoida ja rekrytoida yhteiskehittämisen osallistujat?

VASTAUS:

Verkostossamme on tarjouspyynnön mukaisesti 27 oppilaitosta, joissa tiedetään prosessista. Nämä oppilaitokset ovat kontaktoineet työelämän edustajia. Yhteiskehittämisen osallistujien rekrytointi tapahtuu Parasta palvelua –kehittämisohjelman toimesta. Rekrytointiin voidaan tuottaa kuitenkin yhteistä materiaalia.

 KYSYMYS:

Oletettavasti palvelumuotoilu- ja yhteiskehityskoulutus tulee suunnata helposti lähestyttäväksi, jotta se tavoittaa eri toimialojen toimivat. Onko syvään ja kevyeen valmennukseen mietty sisällöllisesti toiveita? Onko tarkoitus ensinnäkin kouluttaa osalliset yleisellä tasolla palvelumuotoiluun sekä yhteisoppimiseen ja sen kautta syvemmän tason fasilitointiosaamista?

VASTAUS:

Tarjoaja voi oman asiantuntijuudensa kautta ehdottaa prosessin kulkua ja sisältöjä. Tilaaja ei ole määritellyt näitä asioita etukäteen.  

KYSYMYS

Onko osa kohdan a) Syvempi yhteiskehittämisen prosessi -osallistujista samoja kuin kohdassa b) Kevyt palvelumuotoiluprosessi verkossa -osallistujat, eli onko molemmissa vaiheissa samoja osallistujia? Jos näin, tarjotaanko syvemmässä prosessissa mukana olleille eri tehtäviä kevyessä toteutuksessa kuin muille osallistujille?

VASTAUS:

Osallistujat eivät ole samoja.

 KYSYMYS:

Tuleeko tässä yhteiskehittämisen / palvelumuotoilun prosessissa huomioida myös muut Parasta palvelua -kehittämisohjelman kokonaisuuteen kuuluvat hankkeet, ja jos niin miten? Esimerkiksi millaisia digipalveluita on kehitteillä rinnakkaisesti?

VASTAUS:

Palvelun tarjoajan ei tarvitse huomioida muita hankkeita tarjouksessaan. Näistä hankkeista voi tulla osallistujia joko syvempään tai kevyeen palvelumuotoiluprossiin.


  

KEUDAN TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOUSPYYNNÖSTÄ ESITETYT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

Tarjouspyyntö kohta 2 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE ja Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset

Palveluita tulee tarjota Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Tuusulassa. Palvelu voidaan tuottaa alihankintana korkeintaan kahden paikkakunnan osalta.

KYSYMYS
Voitteko täsmentää vaatimusta siten, että palvelut Keudan toimipaikoille Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Tuusulassa tulee tarjota joko samalla paikkakunnalla tai toisella paikkakunnalla enintään 8 kilometrin päästä Keudan toimipaikasta. Palvelu kyseisille Keudan toimipaikolle voidaan tuottaa alihankintana korkeintaan kahden paikkakunnan osalta.

VASTAUS
Koska alkuperäisessä tarjouspyynnössä oleva ehto paikkakunnista joilla palvelua tarjotaan oli liian rajoittava, muutetaan ehtoa seuraavasti: Palveluita tulee tarjota Keudan toimipisteille Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Tuusulassa joko samalla paikkakunnalla tai toisella paikkakunnalla enintään 10 kilometrin päästä Keudan toimipisteestä. Palvelu kyseisille Keudan toimipisteille voidaan tuottaa alihankintana korkeintaan kahden paikkakunnan osalta. Muutos koskee tarjouspyynnön kappaletta 2 (tarjouspyynnön kohde), tarjouspyynnön liitteen I kappaletta 2 (hankinnan kohde) ja liitteen III kohtaa 1.


Tarjouspyyntö kohta 4.3 Hinnoitteluperusteet

KYSYMYS
Mitä tarkoitetaan taksahinnoittelulla työterveydessä? Pyydämme muuttamaan tarjouspyynnön ao. vaatimusta, että ”hinnoitteluliitteestä puuttuvat tuotteet/palvelut tulee hinnoitella voimassa olevan Kelan sairaanhoitokorvauksen taksahinnoittelun mukaisesti niin että ko. tuotteiden/palveluiden hinnat saavat olla enintään 1,5 x Kelan taksahinta”.

VASTAUS

Muutetaan tarjouspyynnön kappaletta 4.3 seuraavasti:

  • Poistetaan ehto: ”Tarjouksen hinnoitteluliitteestä puuttuvat tuotteet/palvelut palveluntarjoajan tulee hinnoitella voimassa olevan Kelan sairaanhoitokorvausten taksahinnoittelun mukaisesti niin, että ko. tuotteiden/palveluiden hinnat saavat olla enintään 1,5 x Kelan taksahinta.”

Tarjouspyyntö kohta 7 TARJOUSTEN ARVIOINTI

Hinnat ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä IV olevalla hintojen ilmoituslomakkeella. Hintojen tulee koskea myös mahdollisesti käytettäviä alihankkijoita. Alihankkijat eivät voi myöskään laskuttaa Keudaa.

KYSYMYS
Voitteko hyväksyä työterveyshuollossa sen tavanomaisen periaatteen, että toimittaja läpilaskuttaa alihankkijan tuottamat palvelut koontilaskulla alihankkijan hinnaston mukaisina kokonaisuuksina alihankkijan hinnaston hinnoin?

VASTAUS
Tarjouksessa annettavien hintojen tulee koskea myöskin alihankkijan palveluita ja tuotteita eli hinnoittelun tulee olla yhtenäinen. Tällöin läpilaskuttaminen on mahdollista.

Jos tarjouksesta puuttuu hintatieto, käytetään puuttuvan hinnan osalta muiden tarjousten ko. kohdan korkeinta hintaa.

KYSYMYS
Voitteko muuttaa ehtoa siten, että tarjoajan tulee antaa lomakkeen jokaiseen kohtaan hinta, sillä tarjoajaa ei voida sitouttaa toisen tarjoajan antamiin hintoihin

VASTAUS
Muutetaan ehtoa siten, että tarjoajan tulee antaa jokaiseen kohtaan hinta.


Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset kohta 3

Jos tarjoaja käyttää alihankintaa, tulee tarjoajalla olla alihankkijan kanssa sitova aiesopimus tarjousta annettaessa. Alihankintaa käyttäessään tarjoajan tulee varmistaa alihankkijan toiminta tarjouspyynnön mukaiseksi ja tarjoajan tulee pystyä raportoimaan Keudalle tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt työterveyshuollon toimintaa koskevat tiedot, niin että ne näkyvät Keudalle yhtenäisenä kokonaisuutena. Aiesopimuksessa tulee näkyä kuvaus siitä, miten alihankkijan toimintaa koskevat tiedot siirretään tarjoajan järjestelmiin niin, että tarjoaja pystyy tuottamaan Keudalle koko työterveyshuoltotoimintaa koskevaa raportointia. Kopio aiesopimuksesta tulee liittää tarjoajan tarjoukseen.

KYSYMYS
Voitteko hyväksyä toimintamallin, jossa palveluntuottaja raportoi Keudalle osana omaa raportointiaan alihankkijalta saamansa toiminta- ja kustannustiedot sekä sairauspoissaolotiedot (päivät ja diagnoosit) yhtenäisesti Keudalta saamiensa alihankkijan hoidossa olevia henkilöitä koskevien sairauspoissaolotodistusten ja omailmoituslomakkeiden perusteella. Lisäksi tarjoaja raportoi Keudalle ajantasaisesti työkykytapaukset kategorioittain Keudan varhaisen tuen mallin mukaisesti. Lisäksi myös alihankkijoiden osalta toimittajan on voitava tarjota sähköinen kysely ryhmätason raportointeineen ja toiminnan ohjaukseen tarvittavien tietojen raportointi neljännesvuosittain työterveyspalvelusopimuksessa sovittavalla tavalla.

VASTAUS
Palvelun tarjoaja voi tarvittaessa hyödyntää raportoinnissa alihankkijan raportteja ilman niiden vientiä palvelun tarjoajan järjestelmään. Raportointi Keudalle tulee kuitenkin tehdä yhtenäisesti palvelun tarjoajan toimesta.


Hintojen ilmoituslomake kohta perusmaksu

Työterveyshuollon perusmaksu: ajanvarauksesta, laskutuksesta, postituksesta, toimistotehtävistä, asiakasrekisterin ylläpidosta ja raportoinnista aiheutuvat kustannukset.

KYSYMYS
Tarkoitetaanko tällä Kelan korvaamaa lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaista yleis-/perusmaksua?

VASTAUS
Kyllä


Hintojen ilmoituslomake kohta erikoislääkäri, konsultaatio

KYSYMYS
Voitteko muuttaa erikoislääkärin hinnoitteluvaatimusta siten, että tarjoaja voi ilmoittaa laskennallisen keskihinnan vuositasolla?

VASTAUS
Hinta ilmoitetaan tarjouspyynnön mukaisesti.

 Hintojen ilmoituslomake kohta tutkimushinnat

KYSYMYS
Voitteko selvyyden vuoksi (mm. pika- vs. normaalitutkimus) täsmentää seuraavien tutkimusten osalta, mitä Kela-koodeja tarkoitetaan: perusverenkuva, virtsatutkimus, kem. Seula ja C-reaktiivinen proteiini

VASTAUS
Laboratoriotutkimusten osalta tarjouspyynnön liite IV (Hintojen ilmoituslomake) on päivitetty niin, että siinä näkyvät myöskin Kela-koodit. Tarjoajien tulee käyttää oheista päivitettyä hintojen ilmoituslomaketta.

Hintavertailu_ilmoituslomake (doc)