Hankinnat

KEUDAN TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOUSPYYNNÖSTÄ ESITETYT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

Tarjouspyyntö kohta 2 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE ja Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset

Palveluita tulee tarjota Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Tuusulassa. Palvelu voidaan tuottaa alihankintana korkeintaan kahden paikkakunnan osalta.

KYSYMYS
Voitteko täsmentää vaatimusta siten, että palvelut Keudan toimipaikoille Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Tuusulassa tulee tarjota joko samalla paikkakunnalla tai toisella paikkakunnalla enintään 8 kilometrin päästä Keudan toimipaikasta. Palvelu kyseisille Keudan toimipaikolle voidaan tuottaa alihankintana korkeintaan kahden paikkakunnan osalta.

VASTAUS
Koska alkuperäisessä tarjouspyynnössä oleva ehto paikkakunnista joilla palvelua tarjotaan oli liian rajoittava, muutetaan ehtoa seuraavasti: Palveluita tulee tarjota Keudan toimipisteille Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Tuusulassa joko samalla paikkakunnalla tai toisella paikkakunnalla enintään 10 kilometrin päästä Keudan toimipisteestä. Palvelu kyseisille Keudan toimipisteille voidaan tuottaa alihankintana korkeintaan kahden paikkakunnan osalta. Muutos koskee tarjouspyynnön kappaletta 2 (tarjouspyynnön kohde), tarjouspyynnön liitteen I kappaletta 2 (hankinnan kohde) ja liitteen III kohtaa 1.


Tarjouspyyntö kohta 4.3 Hinnoitteluperusteet

KYSYMYS
Mitä tarkoitetaan taksahinnoittelulla työterveydessä? Pyydämme muuttamaan tarjouspyynnön ao. vaatimusta, että ”hinnoitteluliitteestä puuttuvat tuotteet/palvelut tulee hinnoitella voimassa olevan Kelan sairaanhoitokorvauksen taksahinnoittelun mukaisesti niin että ko. tuotteiden/palveluiden hinnat saavat olla enintään 1,5 x Kelan taksahinta”.

VASTAUS

Muutetaan tarjouspyynnön kappaletta 4.3 seuraavasti:

  • Poistetaan ehto: ”Tarjouksen hinnoitteluliitteestä puuttuvat tuotteet/palvelut palveluntarjoajan tulee hinnoitella voimassa olevan Kelan sairaanhoitokorvausten taksahinnoittelun mukaisesti niin, että ko. tuotteiden/palveluiden hinnat saavat olla enintään 1,5 x Kelan taksahinta.”

Tarjouspyyntö kohta 7 TARJOUSTEN ARVIOINTI

Hinnat ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä IV olevalla hintojen ilmoituslomakkeella. Hintojen tulee koskea myös mahdollisesti käytettäviä alihankkijoita. Alihankkijat eivät voi myöskään laskuttaa Keudaa.

KYSYMYS
Voitteko hyväksyä työterveyshuollossa sen tavanomaisen periaatteen, että toimittaja läpilaskuttaa alihankkijan tuottamat palvelut koontilaskulla alihankkijan hinnaston mukaisina kokonaisuuksina alihankkijan hinnaston hinnoin?

VASTAUS
Tarjouksessa annettavien hintojen tulee koskea myöskin alihankkijan palveluita ja tuotteita eli hinnoittelun tulee olla yhtenäinen. Tällöin läpilaskuttaminen on mahdollista.

Jos tarjouksesta puuttuu hintatieto, käytetään puuttuvan hinnan osalta muiden tarjousten ko. kohdan korkeinta hintaa.

KYSYMYS
Voitteko muuttaa ehtoa siten, että tarjoajan tulee antaa lomakkeen jokaiseen kohtaan hinta, sillä tarjoajaa ei voida sitouttaa toisen tarjoajan antamiin hintoihin

VASTAUS
Muutetaan ehtoa siten, että tarjoajan tulee antaa jokaiseen kohtaan hinta.


Hankintaa koskevat vähimmäisvaatimukset kohta 3

Jos tarjoaja käyttää alihankintaa, tulee tarjoajalla olla alihankkijan kanssa sitova aiesopimus tarjousta annettaessa. Alihankintaa käyttäessään tarjoajan tulee varmistaa alihankkijan toiminta tarjouspyynnön mukaiseksi ja tarjoajan tulee pystyä raportoimaan Keudalle tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt työterveyshuollon toimintaa koskevat tiedot, niin että ne näkyvät Keudalle yhtenäisenä kokonaisuutena. Aiesopimuksessa tulee näkyä kuvaus siitä, miten alihankkijan toimintaa koskevat tiedot siirretään tarjoajan järjestelmiin niin, että tarjoaja pystyy tuottamaan Keudalle koko työterveyshuoltotoimintaa koskevaa raportointia. Kopio aiesopimuksesta tulee liittää tarjoajan tarjoukseen.

KYSYMYS
Voitteko hyväksyä toimintamallin, jossa palveluntuottaja raportoi Keudalle osana omaa raportointiaan alihankkijalta saamansa toiminta- ja kustannustiedot sekä sairauspoissaolotiedot (päivät ja diagnoosit) yhtenäisesti Keudalta saamiensa alihankkijan hoidossa olevia henkilöitä koskevien sairauspoissaolotodistusten ja omailmoituslomakkeiden perusteella. Lisäksi tarjoaja raportoi Keudalle ajantasaisesti työkykytapaukset kategorioittain Keudan varhaisen tuen mallin mukaisesti. Lisäksi myös alihankkijoiden osalta toimittajan on voitava tarjota sähköinen kysely ryhmätason raportointeineen ja toiminnan ohjaukseen tarvittavien tietojen raportointi neljännesvuosittain työterveyspalvelusopimuksessa sovittavalla tavalla.

VASTAUS
Palvelun tarjoaja voi tarvittaessa hyödyntää raportoinnissa alihankkijan raportteja ilman niiden vientiä palvelun tarjoajan järjestelmään. Raportointi Keudalle tulee kuitenkin tehdä yhtenäisesti palvelun tarjoajan toimesta.


Hintojen ilmoituslomake kohta perusmaksu

Työterveyshuollon perusmaksu: ajanvarauksesta, laskutuksesta, postituksesta, toimistotehtävistä, asiakasrekisterin ylläpidosta ja raportoinnista aiheutuvat kustannukset.

KYSYMYS
Tarkoitetaanko tällä Kelan korvaamaa lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaista yleis-/perusmaksua?

VASTAUS
Kyllä


Hintojen ilmoituslomake kohta erikoislääkäri, konsultaatio

KYSYMYS
Voitteko muuttaa erikoislääkärin hinnoitteluvaatimusta siten, että tarjoaja voi ilmoittaa laskennallisen keskihinnan vuositasolla?

VASTAUS
Hinta ilmoitetaan tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Hintojen ilmoituslomake kohta tutkimushinnat

KYSYMYS
Voitteko selvyyden vuoksi (mm. pika- vs. normaalitutkimus) täsmentää seuraavien tutkimusten osalta, mitä Kela-koodeja tarkoitetaan: perusverenkuva, virtsatutkimus, kem. Seula ja C-reaktiivinen proteiini

VASTAUS
Laboratoriotutkimusten osalta tarjouspyynnön liite IV (Hintojen ilmoituslomake) on päivitetty niin, että siinä näkyvät myöskin Kela-koodit. Tarjoajien tulee käyttää oheista päivitettyä hintojen ilmoituslomaketta.

Hintavertailu_ilmoituslomake (doc)