Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

MAHTAVA - Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

01.12.2016 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Koordinaattori Helsingin kaupunki/Stadin työelämä- ja oppisopimuspalvelut. Osatoteuttajina Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia

Tavoitteet

Kehitetään malleja turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) ammatillisen koulutuksen edistämiseksi. Eri hanketoimijat kehittävät ja testaavat omia mallejaan alueellisesti opiskelija- ja työelämälähtöisesti.

Parannetaan aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja sen pohjalta laadittavan yksilöllisen tutkinnon osaan tähtäävän työvaltaisen koulutuksen suunnittelua. Tämä lähestymistapa korostaa maahanmuuttajien voimavaroja ammatillisen polun ja kotoutumisen lähtökohtana.

Vahvistetaan opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa ammatillisen tutkinnon osa sekä nivotaan ammatillisen kielitaidon kehittäminen osaksi tutkinnon osan suorittamista. Koulutuksen järjestäjän yhteiset ohjauspalvelut ja verkostot mahdollistavat opiskeluvalmiuksien tuen saatavuuden.

Hyödynnetään olemassa olevia malleja turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen, esim. opinnollistaminen työpajoilla ja työkokeiluissa, nuorten tuettu oppisopimuskoulutus, seinätön työpaja (työpajatoiminnan toteuttaminen yrityksessä yhteistyönä), Ohjaan.fi –sivusto ja Polku-hankkeen kokemukset (mm. joustavat opintopolut, somen hyödyntäminen, yhteisölliset oppimisympäristöt). Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään työvalmentajien tukea työpaikoilla ja työpajoja työpaikkoina.

Verkostomaisella yhteistyöllä työpaikkojen, keskeisten toimijatahojen ja sidosryhmien kanssa lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näin tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja ehkäistään syrjäytymistä. Verkostossa toimivat TE-hallinto, muut relevantit viranomaiset, kaupunkien ja kuntien työllisyydenhoito ja elinkeinopalvelut, vastaanottokeskukset, ammattiliitot ja kolmannen sektorin toimijat.

Toimenpiteet

Stadin työelämä- ja oppisopimuspalvelut:

Oppisopimuskeskuksen ja osaamiskeskuksen henkilöstön ja toimintojen yhteistyö sekä oppisopimuksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Osaamiskeskus tukee maahanmuuttajien kotoutumista tarjoamalla maahanmuuttajille kieliopintoja, ammatillista koulutusta ja työpalveluja koordinoidusti yhdestä paikasta. Tältä pohjalta rakennetaan maahanmuuttajien yksilölliset polut oppisopimukseen ja työelämään.

Keuda:

Valmennusjakso: yhteistoiminnallista, orientoivaa tekemistä koulutusryhmässä painottuen yhteiskunta- ja työelämätietoisuuteen.

Hyödynnetään Keudan tarjonta yksilöllisten yrittäjyyspolkujen rakentamisessa, mm. Osuuskunta YRITTÄMÖ.

Varia: 

Virtuaalisten välineiden hyödyntäminen kieli- ja ammatillisiin opintoihin orientoivassa koulutuksessa (virtuaaliset työsalit, pelilliset elementit)

Rakennetaan Hiomo-malli turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työkokeiluun, työssä oppimiseen, oppisopimuskulutukseen ja yrittäjyyteen. 

Itä-Uusimaa:

Kehitetään ja pilotoidaan uusia tapoja tunnistaa myös ns. piilo-osaamista työpaikoilla (alasuuntautuneisuus, kädentaidot)

Etsitään täsmätyöpaikkoja kohderyhmälle ja rakennetaan yksilöllisiä polkuja hyödyntäen työvaltaisia ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia

Tulokset

Löydetään yhteensä hankkeen aikana 60 uutta työpaikkaa kohderyhmälle. 

Erilaiset, nopeasti koulutukseen ja työelämään johtavat mallit maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) ammatillisen koulutuksen edistämiseksi:

Oppisopimuspolun rakentaminen maahanmuuttajien oma ennakkojakso huomioiden yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. (Stadi)

Malli jalkautuvasta ja digitaalisesta S2-tuesta työpaikoille. (Stadi, Keuda)

Oppimisvalmiuksien tukipalvelut vahvistuvat integroidusti ammatti- ja kielikoulutuksen yhteistyönä. Selkokielistäminen, tekstejä avataan työtilanteissa sanallistaen, kuvien ja toiminnan avulla. Esimerkkinä lukemis-ja kirjoittamisklinikka, joka toteutetaan yhdessä aikuislukion/aikuisopiston kanssa lukutaidottomille tai semilukutaitoisille.  (Stadi, Varia, Keuda)

Työpajojen ja Ohjaamon kanssa luodaan toimivat toteutusmallit, mm. opinnollistaminen ja osaamistodistukset hyvien käytänteiden levittämiseksi. (Stadi, Varia)

Stadin osaamiskeskus ja oppisopimuskeskus kehittävät yhteistyössä työvalmennusmallin osaksi kaiken työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukea. Työvalmentajat tukevat opiskelijaa ja jalkauttavat työpaikkakoulutuksen työpaikoille tarpeen mukaan (Työpaikkakouluttaja -hankkeiden hyvät käytännöt, Ohjaan.fi) (Stadi).

Kehitetään edelleen hyvän työpaikalla tapahtuvan oppimisen kriteereitä yhteistyössä OKKA- säätiön kanssa kohderyhmän erityistarpeet huomioiden (Stadi, Varia).

Kolmivaiheinen ja toiminnallinen osaamisen tunnistamisen mallia hyödynnetään oppisopimuksen näkökulmasta: työ- ja toimintakyky, kieli, ammatillinen osaaminen. Hyödynnetään  osaamistodistuksia (Stadi, Varia).

Hiomon malli turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien ohjaamisesta oppisopimuskoulutukseen ja työkokeiluun tai työssä oppimiseen (Varia).

Hyödynnetään osuuskuntatoimintaa työllistämisen edistäjänä (Varia, Keuda, Itä-Uusimaa).

Ohjauspalveluiden mallintaminen hyödyntäen tuetun oppisopimuksen malleja (Keuda, Itä-Uusimaa, Stadi).

Digitaalisuutta hyödyntävä työelämä- ja kielikoulutusmateriaalipankki työelämän kanssa yhteistyössä (Varia).

Kohderyhmä

Turvapaikan saaneet alle 30-vuotiaat nuoret

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi