Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2018

Ajankohta

01.06.2018 - 31.12.2020 (Käynnissä)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Yhden luukun toimintatapa 

Tavoitteena on, että uuden asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteet ovat selvät koko henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Keudan kaikilla tasoilla kehitetään toimintaa yhden luukun palvelukonseptin mukaiseksi. Yhden luukun toiminnan prosessien ja toimintojen on siten oltava katveettomia ja oikea-aikaisia ja aina asiakkaan tarpeesta lähteviä. Kehittämistoiminnalla tavoitellaan koko organisaation kehittämistä ja yhtenäisten toimintatapojen ja –mallien käyttöönottoa, mikä kirkastaa uuden asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteet koko henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Uudistumisessa tarvitaan lisäksi asiakaslähtöistä viestintää, uutta toimintakulttuuria vahvistavia tukipalveluja ja sisäistä yhteistyötä, jotka toisaalta ovat yhden luukun kokonaisuuden onnistumisen kannalta keskeistä. Kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan yhdenmukaista ja laadukasta asiakaspalvelua, joka on helposti saavutettavissa. Yhteydenottojen ja palvelujen hankkimisesta tehdään asiakkaan näkökulmasta vaivattomia ja nopeita. Kehittämistoimenpiteet kohdentuvat kokonaiskuvan luomiseen Keudan toiminnoista, jotka vaikuttavat asiakkaan näkymään tämän harkitessa Keudan palvelujen käyttöä ja yhteydenottoa. Ratkaistavaksi tulee, mitä palveluja yhdeltä luukulta saa, mitä vaihtoehtoja yhteydenottoihin on, miten erityyppiset palveluprosessit etenevät taustalla ja mitä rooleja kenelläkin on palvelupolun eri kohtaamispisteissä. Käytännössä toteutetaan puolenkymmentä palvelumuotoilutyöpajaa, joista saadut tulokset käsitellään yhden luukun työryhmässä ja vastuuhenkilöt valmistelevat niiden pohjalta muotoiluprosessin seuraavan vaiheen yhdessä toimialojen kanssa. Lisäksi kartoitetaan yhden luukun periaatetta tukevat ja estävät toiminnot/asenteet, huomioidaan toimialojen hyvät käytänteet ja puretaan yhteistoiminnan esteet.  

Pedagoginen johtaminen ja tiedonhallinta

Uudella toimintakulttuurilla ja pedagogisilla järjestelyillä Keuda kykenee vastaamaan tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden tarpeisiin. Keudan koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa kehitetään pedagogista johtamista ja tavoitteellista tiimityöskentelyä. Koulutusten suunnitteluosaamisen ja uusien pedagogisten ratkaisujen kehittäminen tukevat joustavampia ratkaisuja koulutustoiminnalle, mikä mahdollistaa paremmin joustavat opintopolut kaikille opiskelijoille. Koulutusten suunnittelussa hyödynnetään tutkintojen ja koulutusten toteutussuunnitelmia ja opintotarjonnan kuvausta AMOSAA -palvelussa sekä opintotarjonnan valinnan mahdollisuuksia opintohallintojärjestelmässä. Koulutussuunnittelu toteutetaan tiimeissä. Suunnittelussa huomioidaan myös jatkuvan haun kautta yksilöllisin ajankohdin opintonsa aloittavien opiskelijoiden osaamisen hankinnan vaihtoehdot. Käytännössä toimialapäälliköille, asiakkuuspäälliköille, tiimiesimiehille, tiimivastaaville ja tiimeille järjestetään koulutusten suunnitteluun perehdytystä ja ohjausta. Lisäksi järjestetään tiimeille valmennuksia tiimien sisäisen ja tiimien välisen yhteistyön sekä tavoitteellisen toiminnan suunnittelun osaamisen varmistamiseksi. Valmennuksissa sovitaan/kehitetään toiminnan tavoitteiden määrittelyn ja seurannan työkalut. Valmennusten tavoitteena on myös kannustaa esimiehiä ja tiimejä kokeilukulttuuriin sekä kehittää uusia pedagogisia ratkaisumalleja, joita voidaan hyödyntää opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa. Tavoitteena on lisäksi valita ja ottaa käyttöön koulutusten suunnittelua ja toteutusta varten digitaalinen työkalu, joka mahdollistaa koulutusten kokonaissuunnittelun vuosi-/kausitasolla, resurssien käyttösuunnittelun sekä yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen sähköisesti.

HOKS-tuki ja jatkuva haku

Uusi asiakaslähtöinen toimintakulttuuri edellyttää henkilöstöltä osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Laadukkaan ja yhdenvertaisen opiskelijakokemuksen luomiseksi on tärkeää kehittää HOKS-osaamista. Keudan kaikille toimialoille ja tutkintoihin kehitetään ja otetaan käyttöön henkilökohtaistamisen toteuttamisen tukijärjestelmä sekä joustava jatkuvan haun toimintamalli. Henkilökohtaistamisen toteuttamisen tuen tavoitteena on tukea opettajia ja opinto-ohjaajia opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa, päivittämisessä ja seurannassa. Käytännössä Keudassa kootaan ja valmennetaan HOKS-tukitiimi, joka perehtyy syvällisesti koko henkilökohtaistamisen prosessiin. Tiimi valmentaa opettajia ja opinto-ohjaajia henkilökohtaistamisen periaatteiden sisäistämisessä sekä opastaa arjessa HOKSin dokumentoinnissa ja opintotarjonnan sekä eri oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. Lisäksi tukitiimi ohjaa ja opastaa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä urasuunnittelussa. Jatkuvan haun kehittämisen tavoitteena on yhtenäistää jatkuvan haun ohjaus- ja toimintaprosessia, jatkuvaan hakuun liittyvää viestintää sekä yksilöllisten opintopolkujen tunnetuksi tekemistä. Käytännössä Keudassa sovitaan yhteinen asiakaslähtöinen palvelu/viestintämalli, jonka mukaisesti toimitaan arjessa. Henkilöstö perehdytetään yhteiseen tapaan toimia. Lisäksi kehitetään jatkuvaan hakuun liittyvää asiakaspalautejärjestelmää (pl. valtakunnalliseen opiskelijapalautekyselyyn vastaajat eli tutkintoa/tutkinnon osia suorittavat). Kartoitetaan digitaalisten järjestelmien käyttömahdollisuudet asiakaspalautteiden saamiseksi, valitaan soveltuva järjestelmä, toteutetaan kyselyt ja hyödynnetään tulokset toiminnan kehittämisessä.

Innovointitoiminta

Keudan uuden asiakaslähtöisen toimintakulttuurin tueksi kehitetään tiimien innovointitoimintaa. Käytännössä Keudan innovointitukitiimi valmennetaan innovointityökalun käyttöön ja sen käytön tukena toimimiseen. Työkalua voivat käyttää sekä henkilöstö että opiskelijat. Innovointityökalun avulla saamme kerättyä ideat ja hyvät käytänteet jaettavaksi koko organisaatioon. Työkalun ideointi-osion käyttö edistää kokeilutoimintaa ja opiskelijoiden innovointiosaamista. Tämän lisäksi uuden toimintakulttuurin mukaiset tiimien onnistumiskeskustelut ja tiimitavoitteiden dokumentointi kehitetään tiimien arjen työkaluksi sekä osaksi toiminnan vuosisuunnittelua ja henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnittelua. 

Työympäristöt ja ohjausyhteistyö

Keudan omia työpaikkaympäristöjä ja niissä tapahtuvaa ohjausta kehitetään ja edistetään lisäämällä henkilöstön osaamista ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että Keudan omat työpaikkaympäristöt ovat aktiivisessa oppimiskäytössä ja opiskelijat saavat ammattitaitoista opetusta ja ohjausta sekä työelämävalmiuksia, joita tarvitaan työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Keudan koko henkilöstön osaamisen kehittäminen vahvistaa opiskelijoiden saamaa ohjausta ja tukee työelämävalmiuksien kehittämistä. Yhteistyö opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien välillä on ensiarvoisen tärkeää opiskelijan osaamisen hankkimisen varmistamiseksi. Käytännössä sovitaan Keudan yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt sekä varmistetaan Keudan työpaikkaympäristöjen työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamista. Keudan yhteisten palveluiden henkilöstölle järjestetään koulutusta ja valmennusta yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi