VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

16.12.2021 - 31.12.2023

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Koordinaattori Sataedu, osatoteuttajina Keuda + 59 muuta koulutuksenjärjestäjää

Ilmastonmuutos ja luontokato haastavat ammatillista koulutusta kokonaisvaltaiseen vihreään siirtymään, kestävään kädenjälkeen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Opetushallitus myönsi vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen kehittämiseen avustusta kymmenelle hankkeelle, jotka rakentavat yhdessä valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan. VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke on 60 oppilaitoksen verkostohanke, jossa Keuda on mukana. Kestävyystiekartta rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta.

Tiekartan sisältö muodostetaan työpakettien tulosten ja verkostoyhteistyön pohjalta. Keuda osallistuu työpakettiin 3, joka liittyy johtamiskäytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittämiseen kestävän tulevaisuuden mukaisesti. Laaja toimijaverkosto sidosryhmineen sekä yhteiskehittäminen mahdollistavat parhaiden käytäntöjen aidon jakamisen ja kestävyysratkaisujen innovoinnin. Kestävyystiekartta yhtenäistää ammatillisen koulutuksen kestävyysratkaisuja sekä luo pohjaa jatkokehittämiselle. Tuloksena syntyy myös ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen verkosto, jonka toiminta jatkuu Opetushallituksen koordinoimana hankkeen jälkeen.

Tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

1. Johtamiskäytäntöjen kehittäminen muutosjohtamista tukevaksi niin, että ennakointi ja yhteiskehittäminen kumppaneiden ja henkilöstön kanssa on säännöllistä ja ketterää.

Tähän tavoitteeseen pyrimme oppilaitoksen ennakointipäällikön, kestävän kehityksen koordinaattorin ja johtoryhmän välisellä yhteistyöllä. Yhteistyö tarkoittaa tilaisuuksia tai tulevaisuustyöpajoja, joihin sisältyy vaikutusten arviointia ja tulevan visiointia teemoina sekä muutosjohtamisen osaamisen kehittämistä.

2. Toimintakulttuurin kehittäminen kestävän kehityksen mukaisesti.

Tähän sisältyy kolme toimenpidettä: kestävän kehityksen kumppanuusverkoston kartoittaminen, ympäristövastuun jalkauttaminen ja henkisen hyvinvoinnin kasvattamiseen oppilaitoksessa.

Kumppanuusverkostojen kartoittaminen ja kasvattaminen kestävän kehityksen ympärillä ovat olennaisia osatuloksia, joiden myötä voimme toimia yhteiskunnallisesti vaikuttavana ja uudistavana oppilaitoksena. Yhteiskehittäminen ja tiedottaminen vahvistuvat merkittävästi verkostomaisen työskentelyn avulla.

Ympäristövastuutyön jalkauttamiseen pyrimme koko toimintaympäristössämme niin, että henkilöstöllä ja opiskelijoilla on työnsä tukena mahdollisuudet toimia ympäristövastuullisesti oppilaitosympäristöissä. Verkostohankkeen myötä toivomme saavamme vertaistukea johdonmukaiseen ympäristövastuun kasvattamiseen ja systematisoimiseen kaikissa toimipisteissämme.

Oppilaitosyhteisön henkisen hyvinvoinnin kasvattamiseen toivomme saavamme vertaiskehittämisen myötä ratkaisuja ja kokeiluja, jotka lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta oppilaitoksessa ja vahvistavat henkilöstön hyvinvointia.

3. Verkostohankkeen tuella ja aikana tavoittelemme myös OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia koko Keudalle vuonna 2022. Tavoitteiden toteutumista mittaamme kyselyillä ja osallistumisen seurannalla sekä kattavasti Okka-säätiön indikaattoriarvioinneilla kolmen vuoden välein.

Lisätietoja

Kauppi Jenna

Kestävän Kehityksen Koordinaattori

+358 504 444 789

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55