Kolumni Keudasta: Mä vai AI

Digitaalinen

Keuda

Keudalainen

Opiskelu

Työelämää varten

Kolumni Keudasta: Mä vai AI

Julkaistu: 15.2.2023

Tämä viikon Kolumni Keudasta aiheena on kaikkien huulilla tällä hetkellä oleva tekoäly. Keskustelin aiheesta chatGPT tekoälysovelluksen kanssa. Ensin hieman yleistä ja sitten kysymyksiä siitä kuinka tekoäly tulee muuttamaan opiskelua ja työelämää.
Pyysin DALL-E tekoälyä tekemään kaksi kuvaa. Ne ovat jutun yhteydessä myöhemmin.

Mitä on tekoäly?

Tekoäly (AI, Artificial Intelligence) on tietotekniikan ala, joka tutkii ja kehittää menetelmiä, joilla koneilla voidaan tehdä tehtäviä, jotka normaalisti edellyttävät ihmisten älykkyyttä, kuten esimerkiksi oppimista, päättelyä ja ymmärtämistä. Tekoäly on monitieteinen ala, joka perustuu eri tieteenalojen, kuten matematiikan, tilastotieteen, koneoppimisen, neuroverkkojen ja kognitiotieteen teorioihin. Tekoälyä voidaan soveltaa erilaisiin tarkoituksiin, kuten robotiikkaan, automaatiotekniikkaan, kuvankäsittelyyn, puhumisen tunnistukseen ja tekstin tunnistukseen. Tekoäly on tällä hetkellä yksi nopeimmin kehittyvistä teknologian aloista, ja sen odotetaan muuttavan merkittävästi monia aloja, kuten liiketoimintaa, terveydenhuoltoa, viestintää ja viihdettä.

Puhutaan myös tukiälystä. Eroaako se jotenkin tekoälystä?

Tukiäly (engl. ”virtual assistant”) on eräs tekoälyn sovellus, joka tarjoaa interaktiivista tukea ja palveluita käyttäjille. Tukiäly on kehitetty erityisesti tarjoamaan automatisoituja palveluita, kuten tehtävien suorittamista, tiedon etsimistä tai tehtävien hallintaa. Tukiäly voi tarjota palveluita esimerkiksi puhelinsovelluksen, älypuhelimen tai tietokoneen kautta.

Tukiäly on erityinen tekoälyn sovellus, joka eroaa esimerkiksi koneoppimisesta tai robotiikasta, jotka ovat myös tekoälyn eri alueita. Tukiäly keskittyy tarjoamaan käyttäjälle interaktiivista tukea ja palveluita, kun taas esimerkiksi koneoppiminen keskittyy oppimiseen datasta ja robotiikka tekoälyn soveltamiseen fyysisiin laitteisiin.
​​​​​​​
Tukiäly on yleisesti käytetty termi, ja se saattaa tarkoittaa eri asioita eri ympäristöissä ja konteksteissa. Jotkut saattavat käyttää sitä kuvaamaan erilaisia älylaitteiden sovelluksia, kuten Google Assistant tai Amazon Alexa, kun taas toiset saattavat käyttää sitä kuvaamaan esimerkiksi chatbot-pohjaisia palveluita.

Miten tekoäly tulee muuttamaan opiskelua ja työelämää?

Tekoäly on jo nyt muuttamassa opiskelua ja työelämää merkittävästi. Se tarjoaa monia mahdollisuuksia parantaa opetusta, lisätä tehokkuutta ja luoda uusia uramahdollisuuksia.

Opiskelussa tekoäly voi auttaa esimerkiksi henkilökohtaistamisessa, eli tarjoamalla jokaiselle opiskelijalle sopivaa opetusta ja tukea. Se voi myös tehostaa opetusta automatisoimalla toistuvat tehtävät ja antamalla opettajille enemmän aikaa keskittyä henkilökohtaiseen tukeen.

Työelämässä tekoäly voi puolestaan parantaa tehokkuutta automatisoimalla toistuvat tehtävät ja lisäämällä tietotyöntekijöiden tuottavuutta. Se voi myös luoda uusia uramahdollisuuksia, kuten tekoälyasiantuntijoita ja datan hallintaan liittyviä tehtäviä.

Toisaalta tekoäly voi myös uhata joitain tällä hetkellä olemassa olevia työpaikkoja, joten on tärkeää varmistaa, että ihmiset saavat tarvittavia koulutus- ja uramahdollisuuksia tekoälyn aikakauden töissä.
​​​​​​​
Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoäly tarjoaa paljon mahdollisuuksia parantaa opiskelua ja työelämää, mutta on tärkeää huolehtia siitä, että ihmiset saavat tarvittavia taitoja ja mahdollisuuksia tekoälyn aikakauden töissä.

Miten ammatillisen oppilaitoksen tulisi suhtautua tekoälyyn? Kuinka siitä saataisiin paras hyöty ja osattaisiin huomioida siihen liittyvät uhkat?

Ammatillisessa oppilaitoksessa tekoälyn käyttöönottoon tulisi suhtautua strategisesti ja systemaattisesti. Tärkeintä on määritellä tavoitteet ja niihin liittyvät hyödyt sekä arvioida käyttöönottoon liittyvät riskit.

Tekoälyn hyödyntämisellä ammatillisessa oppilaitoksessa voidaan saavuttaa monia etuja, kuten parantaa opetuksen laatua ja tehokkuutta, lisätä opiskelijoiden oppimista ja motivaatiota sekä tarjota uusia uramahdollisuuksia.

Jotta tekoälystä saadaan paras hyöty, on tärkeää varmistaa, että oppilaitos on valmis investoimaan tekoälyn kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä että oppilaitoksella on osaavia henkilöstöä, jotka pystyvät hallitsemaan tekoälyn käytön. On myös tärkeää, että tekoälyn käytöstä saatavia tietoja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja että tietosuoja huomioidaan tekoälyn käytössä.
​​​​​​​
Tekoälyn käyttöön liittyvät uhkat on myös huomioitava, kuten esimerkiksi automatisoinnin aiheuttamat työpaikkojen vähenemisen ja mahdollisuus datan väärinkäytöstä. Oppilaitoksen on huolehdittava, että koulutus tarjoaa opiskelijoille tarvittavat taidot ja valmiudet tekoälyn aikakauden töissä. On myös tärkeää seurata tekoälyn kehitystä ja varmistaa, että oppilaitos pystyy vastaamaan tekoälyn aiheuttamiin muutoksiin.

AI MÄ VAI

Olet useamman kerran maininnut tekoälyn aikakauden työt. Mitä ne ovat?

Tekoälyn aikakauden työt ovat ne työpaikat ja ammatit, jotka ovat vahvasti liittyneet tekoälyn kehitykseen ja käyttöön. Ne voivat sisältää esimerkiksi seuraavia alueita:

Tekoälyasiantuntijat: Tämä voi sisältää erilaisia ammatteja, kuten kehittäjiä, tutkijoita ja konsultteja, jotka auttavat yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia.

Data-analyytikot: He hallitsevat tekoälyn käyttöön liittyvää dataa ja hyödyntävät sitä päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Tekoälyn ja robotiikan käyttö: Ammattilaiset, jotka hallitsevat tekoälyä ja robotiikkaa ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tehtäviin ja projekteihin.

Tekoälyn ja datan hallintaan liittyvät tehtävät: Tämä voi sisältää ammatteja, joilla hallitaan tekoälyn käyttöön liittyvää dataa ja varmistetaan, että se on turvallista ja tietosuojan mukaista.

Tekoälyn aikakauden työpaikat ovat yleensä tietotekniikka- ja datan hallintaan liittyviä tehtäviä, mutta ne voivat myös koskea muita aloja, kuten liiketoimintaa, terveydenhuoltoa ja viestintää. On tärkeää huomata, että tekoälyn aikakauden työpaikat eivät korvaa kaikkia nykyisiä työpaikkoja, mutta ne luovat uusia mahdollisuuksia ja tarjoavat erilaisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa.

Minkälaisia tekoälysovelluksia on olemassa?

Tekoälysovelluksia on monenlaisia ja ne kattavat laajan alueen eri toimialoilta. Tärkeitä tekoälysovellusalueita ovat:

Kuvantunnistus: Tekoälysovellukset, joilla tunnistetaan kuvia ja videoita. Esimerkiksi kamerateknologiassa, tekoäly voidaan käyttää kuvan tunnistamiseen ja analysointiin, esimerkiksi auton valvontakameroissa tai kasvojentunnistuksessa.

Koneoppiminen: Tekoälysovellukset, joilla koneet oppivat ja parantavat toimintaansa datan perusteella. Esimerkiksi koneoppiminen voidaan käyttää ennustamaan makrotalouden kehitystä tai optimoimaan logistiikkaa.

Älykkäät robotiikat: Tekoälysovellukset, joilla roboteilla on älykkäitä toimintoja, kuten esimerkiksi kyky tehdä päätöksiä tai hallita fyysisiä tehtäviä, kuten koneiden kunnossapitotyöt tai tehtaan automatisointi.

Natural Language Processing (NLP): Tekoälysovellukset, joilla koneet hallitsevat ja ymmärtävät ihmiskielen. NLP-sovellukset voidaan käyttää esimerkiksi tekstin kääntämiseen, keskustelun hallintaan tai kyselyjen tekemiseen.

Älykäs asiakaspalvelu: Tekoälysovellukset, joilla koneet tarjoavat interaktiivista asiakaspalvelua, kuten chatbotit tai virtuaaliassistentit.

Predictive Maintenance: Tekoälysovellukset, joilla ennustetaan laitteiden tai koneiden vikoja tai häiriöitä, joita voidaan korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja tai kustannuksia.

Nämä ovat vain joitain esimerkkejä tekoälysovelluksista. Tekoäly kehittyy kovaa vauhtia, ja uusia sovelluksia tulee jatkuvasti lisää eri aloilta.

Pyysin DALL-E tekoälyä tekemään kaksi kuvaa:

  • Piirrä kuva, jossa ihminen ja tekoäly taistelevat luovan työn omistajuudesta.
  • Piirrä kuva jossa ihminen ja tekoäly tekevät yhdessä luovaa työtä.

Kun katsoo ajatuksen kanssa noita kuvia on ne minusta aika oivaltavia.

nainen piirtää robottia kankaalle
Piirrä kuva, jossa ihminen ja tekoäly taistelevat luovan työn omistajuudesta.
Robotti pirtää
Piirrä kuva jossa ihminen ja tekoäly tekevät yhdessä luovaa työtä.

Miten tekoälyä on hyödynnetty rakennusalalla?

Tekoälyä on hyödynnetty rakennusalalla monilla eri tavoilla, esimerkiksi:

Suunnittelu ja simulointi: Tekoälyt voidaan käyttää simuloimaan ja optimoimaan rakennushankkeen suunnittelua ja toteutusta.

Työmaan hallinta: Työmaan hallintaohjelmistot, joissa on tekoälyominaisuuksia, voivat auttaa ennakoimaan ja ratkaisemaan ongelmia reaaliaikaisesti.

Materiaalien ja tarvikkeiden ennustaminen: Tekoäly voi auttaa ennustamaan tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden määrän ja tarjota tarkempia budjettiesityksiä.

Turvallisuuden parantaminen: Tekoälyt voidaan käyttää varoittamaan työntekijöitä mahdollisista vaaroista ja vähentämään onnettomuuksia.

Työmaan valvonta ja dokumentointi: Kamerat ja tekoälyohjelmat voidaan käyttää valvomaan työmaan edistymistä ja dokumentoimaan sen etenemistä.
​​​​​​​
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää rakennusalalla.

Miten ajoneuvoalalla voidaan hyödyntää tekoälyä. Kaupassa, korjauksessa ja jälkimarkkinoinnissa?

Ajoneuvoalalla tekoälyä voidaan hyödyntää monin tavoin kaupassa, korjauksessa ja jälkimarkkinoinnissa.

Kaupassa: Auton valinnassa ja myynnissä: Tekoäly voi auttaa kuluttajia auton valinnassa ja myynnissä, esimerkiksi suosittelemalla sopivia malleja ja vaihtoehtoja heidän tarpeisiinsa ja budjettiinsa.

Auton hinnoittelussa: Tekoäly voi auttaa hinnoittelemaan autoja oikein ja kilpailukykyisesti perustuen markkinoiden trendeihin, kysyntään ja tarjontaan.

Korjauksessa: Auton vianetsinnässä ja korjaamisessa: Tekoäly voi tehostaa ja nopeuttaa auton vianetsintää ja korjaamista, esimerkiksi tarjoamalla tarkempia diagnooseja ja ennustuksia vikojen syistä.

Varaosahallinnassa: Tekoäly voi parantaa varaosahallintaa varmistamalla, että tarvittavat varaosat ovat saatavilla ja järjestämällä logistiikan tehokkaasti.

Jälkimarkkinoinnissa: Tekoäly voi auttaa suunnittelemaan ja järjestämään huolto- ja korjaustoimenpiteitä tehokkaasti ja täsmällisesti.

Asiakaspalvelussa: Tekoäly voi parantaa asiakaspalvelua tarjoamalla nopeita ja tarkkoja vastauksia asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin.

​​​​​​​Nämä ovat vain joitain esimerkkejä siitä, miten tekoäly voi auttaa ajoneuvoalalla. Lopullisesti tekoälyn hyödyntäminen riippuu ajoneuvoalan yrityksen tarpeista ja tavoitteista.

IHMISTÄ TARVITAAN AINA
MÄ JA AI

Nämä kaikki edellä olivat chatGPT tekoälyn antamia vastauksia esittämiini kysymyksiin. Tämä on vain yksi sovellus. Keudan DIGIkehittäjät Kari Honkonen ja Mikko Hulkko sekä monet muut ovat testailleet erilaisia sovelluksia ja voisivat kertoa niistä paljonkin. Näkymät niiden mahdollisuuksista ovat melkoiset. Mielikuvitusta kannattaa käyttää miten voisi näitä hyödyntää opetustyössä ja opiskelussa. Vauhti, jolla nämä kehittyvät on huimaa ja tätä asiaa ei voida ohittaa. Google julkaisi juuri tiedon kohta julkaistavasta uudesta hakukoneesta, joka perustuu vastaavanlaiseen tekoälyyn.

Yksi sovellus, joka voidaan ottaa melko pian käyttöön Keudan ajoneuvoalalla oleviin Hella Gutmannin Megamac diagnoosilaitteisiin on tähän testeriin yhdistetty automaattinen diagnostiikka. Hella Gutmann on kehittänyt tekoälyn avulla toimivan diagnostiikan, joka tekee ajoneuvojen diagnosoinnista yksinkertaisempaa ja tehokkaampaa. Järjestelmä tunnistaa viallisen komponentin automaattisesti ja ohjaa käyttäjää läpi diagnostiikkaprosessin. Järjestelmä on itseoppiva ja parantaa jatkuvasti omaa suorituskykyään. Asentaja voi seurata prosessia reaaliajassa ja puuttua manuaalisesti tarvittaessa. Järjestelmä ehdottaa lopuksi todennäköisimmin viallista komponenttia tai varaosaa.

Diagnostiikan monimutkaisuus on lisääntynyt ajoneuvojen erilaisten tyyppien ja järjestelmien lukumäärän kasvun vuoksi. Diagnostiikka voi viedä paljon aikaa ja vian syyn löytäminen saattaa olla vaikeaa epävarmuuksien takia. Sama vikakoodi voi viitata useaan eri vikaan ja vikojen luettelo voi olla niin pitkä, että asentaja ilman tietoa kaikista järjestelmien yhteyksistä ei tiedä mistä aloittaa.

AD (Automaattinen Diagnoosi) tuo teknisen puhelinkeskuksen vuosikymmenten aikana hankitun diagnostiikan ja korjausosaamisen autodiagnostiikkaan tekoälyn avulla. Järjestelmä käyttää tekoälyä tunnistamaan vialliset komponentit ajoneuvossa ja antamaan suosituksia mahdollisen korjauksen suorittamiseksi. Järjestelmä perustuu noin 2 miljardiin kerättyyn tietoon ajoneuvojen diagnostiikasta ja korjaamisesta.

Ammattitaito, jota tulevaisuuden osaajilta vaaditaan muuttaa muotoaan.

Jaakko Ristolainen toimialapäällikkö sekä ChatGPT tekoäly

Tässä vielä linkki OPH:n uunituoreeseen oppaaseen: Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa – opas osaamisen sanoittamiseen | Opetushallitus (oph.fi)


henkilö katsoo vr-lasit päässään kameraan

Toimialapäällikkö Jaakko Ristolainen on Keudan Nurmijärven toimipisteessä esimiehenä asiantuntijatiimissä, jossa koulutetaan sähköalalle, rakennusalalle sekä ajoneuvoalalle osaajia. Tiimiin kuuluu myös toimipisteen oppimisen tuen palvelut. Vastuualueeseen kuuluu Keudan rakennusalan ja ajoneuvoalan kehittäminen. Jaakko on kuntaliiton ja Keudan edustajana osaamisen ennakointifoorumissa liikenne ja logistiikka ryhmässä.
Riston mottona on: Ole ylpeä omasta ammatistasi.


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 850 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 12 000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Keuda katsoo tulevaan vuoteen vastuullisesti, kestävästi ja digitaalisesti. 

Digitaalinen

Keuda

Keudalainen

Opiskelu

Työelämää varten

Jaa sivu