Laadunhallinta

Keuda noudattaa laatutyössään ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta ja ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa. Kuntayhtymän laatutyötä koordinoi arviointijohtaja yhdessä ylimmän johdon kanssa. Laatu- ja kehittämistyötä tekevät kuntayhtymän eri tulosalueiden johtoryhmät, kampusten johtotiimit ja kaikki tiimit omalta osaltaan.

Johtoryhmät käsittelevät toiminnan arvioinneista tulleet tulokset ja esitykset sekä asiakas- ja henkilöstöpalautteet. Niiden perusteella kukin tulosalue/kampus/tiimi suunnittelee tarvittavat kehittämistoimet.

Laadunhallinnan tarkoituksena on, että Keudan johtamistoiminnalla vaikutetaan laadun syntymiseen tehokkaasti. Keudan johdolla ja esihenkilöillä on oman tehtävänsä mukainen vastuu toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Koko henkilöstön tulisi kuitenkin johtaa omaa työtään eli ottaa työssään ja toiminnassaan huomioon laatuympyrän kaikki vaiheet (suunnittele – toteuta – arvioi – paranna).

Tavoitteena on, että Keudassa kukin tietää tehtävänsä (laatuympyrä) ja on oman työnsä laatupäällikkö.

Suunnittele: päämäärä ja suunnitelma

Keudan toiminnan päämäärät linjataan perussopimuksessa ja yhtymästrategiassa. Strategia määrittää kullekin kaudelle asetetut tavoitteet ja siinä otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Strategian toteuttaminen edellyttää myös yhteistyötä eri kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa sekä avointa muilta oppimista. Strategian pohjalta Keudan tulosalueet, kampukset ja tiimit laativat toiminnan tavoitteet ja määrittävät tarvittavat resurssit. Toiminnan tuloksille on asetettu yhteisiä mittareita ja tavoitetasoja.

Toteuta: prosessit ja toimintaohjeet

Keudan toiminnan ydin- ja tukiprosessit on määritelty ja niihin liittyvät prosessikuvaukset on suurelta osin tehty sähköiseen toimintajärjestelmään (IMS). Kuvauksissa on määritelty toimijatahot, vastuut ja toimintaketjut sekä sovittu toiminnassa käytettävät ohjeet ja lomakkeet. Toiminta tuottaa paljon dokumentoitua tietoa, jonka säilyttämisestä on pääosin sovittu. Keudan henkilöstöintra, nettisivut ja erilaiset some-kanavat ovat keskeisiä viestintävälineitä toiminnasta.

Arvioi: toiminnan tuloksellisuuden arviointi

Keudassa toteutetaan vuosikellojen mukaiset arvioinnit sekä toiminnan tulosten käsitteleminen. Ulkoiset ja sisäiset arvioinnit, opiskelijoiden ja henkilöstön palautekyselyt, tiimien onnistumiskeskustelut sekä henkilöstön kehityskeskustelut tuottavat keskeistä tietoa toiminnasta ja sen tuloksista. Johto ja esimiehet arvioivat toiminnan tulokset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Talouden tietovarastoraportointi mahdollistaa ajantasaisen talouden seurannan. Toiminnan tietovarastoraportointia kehitetään jatkuvasti (Keuda-DW).

Paranna: prosessien ja tulosten parantaminen ja kehittäminen

Keudan tulosalueet, kampukset ja tiimit laativat onnistumiskeskusteluissa käsitellyn arviointi- ja tulostiedon pohjalta toiminnan kehittämissuunnitelmat, jotka toteutetaan sovitussa aikataulussa. Kehittämistoimintaa tuetaan myös erilaisten kehittämishankkeiden avulla.