Kasvatus- ja ohjausalan terveydelliset vaatimukset

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämänhetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta kasvatus- ja ohjausalan tutkintokoulutusta varten.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

  • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
  • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto.

Lähteet

Opintopolku : Terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla (sisältää kasvatus- ja ohjausalan)

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41